Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

 

H O T Ă R Â R E

Privind: Aprobarea Programului de acţiuni al Primarului Oraşului Topoloveni în mandatul 2008 - 2012

 

În temeiul art.115 alin.(1) lit.b) raportat la art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere :                                                                                 

 • Expunerea de motive nr.5222 din 23.06.2008 prezentată de

Primarul oraşului Topoloveni pentru aprobarea Programului de acţiuni;

 • Programul de acţiuni al Primarului Oraşului Topoloveni în

mandatul 2008 - 2012;

            Văzând şi prevederile art.36 alin.(2) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Constatând ca sunt întrunite condiţiile legii pentru adoptarea hotărârii;

            Pentru aceste motive;


 

Consiliul Local al oraşului Topoloveni adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

            Art.1.  Se aprobă Programul de acţiuni al Primarului Oraşului Topoloveni în mandatul 2008 - 2012, prevăzut alăturat şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. (1) Secretarul oraşului Topoloveni va comunica prezenta hotărâre :

- Prefectului judeţului Argeş pentru exercitarea controlului de legalitate; 

- Primarului şi viceprimarului oraşului Topoloveni;

- Aparatului de specialitate al primarului;

- Oricărei persoane interesate.

          (2) Compartimentul „Relaţii Publice" va aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre prin orice mijloc de publicitate.


 

P R O G R A M U L

PRIMARULUI ORAŞULUI TOPOLOVENI

IN MANDATUL 2008 - 2012

 

Programul acţiunilor Primarului Orasului Topoloveni este o radiografie pragmatică a activităţii administraţiei publice a orasului în mandatul 2008 - 2012.

Acţiunile cuprinse in acest program constituie o prezentare a demersurilor Primarului pentru eficientizarea activităţii administrative şi oferirea unor servicii de calitate cetăţenilor.

Consider că prezentarea şi aprobarea programului pe acest mandat este nu doar o obligaţie a mea, în conformitate cu legea, ci şi o necesitate; pe baza acestui program am fost ales in funcţia de Primar pentru mandatul 2008 - 2012 şi, pe cale de consecinţă, reprezintă un instrument prin care cetăţenii orasului sunt informaţi despre modul şi eficienţa rezolvării treburilor publice, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre.

           

Primarul Orasului Topoloveni

Ing. Gheorghiţă Boţârcă


Principalele acţiuni cuprinse in Programul Primarului Orasului Topoloveni pentru mandatul 2008 - 2012, structurate pe domenii de activitate sunt următoarele:

 •I.                Domeniul: DRUMURI ŞI PODURI

1. "Reabilitarea infrastructurii de transport între Autostrada A1-DN7-DJ702" 

 • Sursă de finanţare identificată:

- Program Phare 2005;

- Consiliul Judeţean Argeş;

- Consiliul Local Topoloveni.

 • Obiectivul presupune:

- Construirea unui Pod peste Râul Argeş;

- Modernizarea şoselei care face legătura între Autostrada A1, Drumul Naţional Bucureşti-Piteşti  şi Drumul Judeţean Topoloveni - Boţeşti, DJ 702.

 • Execuţia lucrării va începe în luna iulie 2008.

2 ."Reabilitare străzi în zonele laterale - Oraş Topoloveni"

 • Sursă de finanţare identificată:

- Program POR 2007-2013,  Axa 2;

- Buget Local.

 • Obiectivul presupune:

- Modernizarea şi reabilitarea celorlalte străzi situate în zonele laterale ale oraşului;

- Crearea infrastructurii de utilităţi pe aceste străzi: alimentare cu apă, canalizare, gaze, telefonie, cablu.

 • Proiectul este în curs de execuţie şi va fi depus pentru finanţare.

3. Reabilitare străzi din satele aparţinătoare - Oraş Topoloveni"

 • Sursă de finanţare identificată:

- Program POR 2007-2013,  Axa 2;

- Buget Local.

 • Obiectivul presupune:

- Modernizarea şi reabilitarea tuturor străzilor şi uliţelor din satele aparţinătoare oraşului Topoloveni.

 •II.             Domeniul:  INDUSTRIE

 1. Înfiinţarea şi organizarea Parcului Industrial Topoloveni

 • Obiectiv început: în mandatul 2004-2008,
 • Finalizare: mandat 2008-2012.
 • Primul investitor atras: SC Bamesa Oţel SA. care a pus în funcţiune

complexul industrial.

 • Următorii investitori care încep construcţia obiectivelor industriale:

- SC Romstal Impex SA;

- SC Valplast SA;

- SC Valrom Industrie SA;

- GIS SA.

 • Sursă de finanţare identificată

- Fonduri atrase de la investitori;

- Buget local.

 • Beneficii imediate:

- Crearea de noi locuri de muncă;

- Revitalizarea activităţii industriale ;

- Creşterea veniturilor bugetului local.

 •III.           Domeniul:  ÎNVĂŢĂMÂNT

1.  Edificare "Gradiniţă de copii cu program prelungit".

 • Sursă de finanţare identificată:

- Buget de stat;

- Buget local.

 • Amplasament stabilit:

- Teren incintă Liceu Teoretic "Ion Mihalache" Topoloveni.

 • Obiectivul presupune:

- Construirea unei grădiniţe de copii, dotare cu echipamente şi mobilier.

 • Obiectivul este aprobat pentru finanţare; pentru anul 2008 fiind

alocată suma de 100 mii lei pentru organizarea licitaţiei privind execuţia lucrărilor.

 • Beneficii:

- Toţi copiii preşcolari din oraş îşi vor desfăşura activitatea educaţională in această nouă clădire ;

- În cadrul programului prelungit, copiii vor beneficia de masă, odihnă şi asistenţă de specialitate.

2. Dezvoltarea unui Campus Şcolar pentru învăţământul tehnic şi profesional.

 • Sursă de finanţare identificată:

- Program POR 2007-2013, Axa 3, Domeniu de intervenţie:  3.4;

- Buget Local;

 • Amplasament stabilit:

- Şcoala Goleştii-Badii.

 • Obiectivul presupune:

- Reabilitarea,  modernizarea  şi extinderea clădirii existente;

-Dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea profesionalã.

- Amplasament stabilit:  Şcoala Goleştii-Badii

 • Proiectul este în stadiu de întocmire în vederea depunerii pentru finanţare.

3. Înfiinţarea unei baze sportive multifuncţionale.

 • Sursă de finanţare identificată:

- Buget de stat;

- Buget local.

 • Amplasament stabilit:

-  Şcoala Generală "Ţigãneşti - Linie" .

 • Obiectivul presupune:

- Costruirea unei baze de sport care include teren de tenis, teren de handball, teren basket, vestiare şi nocturnă;

- Suprafaţa de construcţie estimată:  1500 mp.

 • Proiectul este in curs de execuţie şi va fi depus pentru finanţare.

 •IV.           Domeniul:  REABILITARE TERMICÃ

1.  Clădiri multietajate.

 • Sursă de finanţare identificată:

- Buget de stat;

- Buget local;

- Asociaţii de proprietari.

 • Obiectivul presupune:

-Execuţia lucrărilor de reabilitare termică: acoperiş, termoizolaţie exterioară, înlocuire tâmplărie proprie şi spaţii de intrare în bloc, la toate blocurile de locuinţe din oraşul Topoloveni:

 • anul 2008 = 9 blocuri;
 • anii 2009 - 2012 = 18 blocuri.

2.  Sistem centralizat de alimentare cu energie termică.

 • Obiectivul presupune:

-Extinderea şi modernizarea centralei existente prin implementarea sistemului de cogenerare: producere de agent termic concomitent cu producerea energiei electrice pentru oraş.

 • Modalitate de realizare:

- Parteneriat public - privat.

 • Beneficii imediate:

- Reducerea costurilor de producere şi furnizare a energiei termice.

 •V.  Domeniul:  CULTE

1. Reabilitarea celor două biserici monumente istorice: "Biserica Inuri" şi "Biserica Goleştii Badii"  .

 • Cele două biserici sunt cuprinse în Ordinul Ministrului Culturii şi

Cultelor  nr. 2314/2004 .

 • Scopul proiectului:

- Includerea  bisericilor - monumente istorice  în circuitul turistic naţional .

 • Sursa de finanţare identificată:

- Programul POR 2007-2013, Axa 5;

- Buget Local.

 • Obiectivul presupune:

-Consolidarea, restaurarea clădirilor şi valorificarea celor două biserici declarate monumente istorice,  in scopul propus;

- Crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe.

 • Stadiul proiectului:

- Întocmire documentaţie pentru finanţare.  

 •VI.           Domeniul:  CADRUL NATURAL

1.  Crearea de noi spaţii verzi  şi locuri de joacã pentru copii.

 • Sursa de finanţare identificată: Buget local.
 • Termen de execuţie: Anii 2008 - 2012.
 • Amplasamente: Zona centrală, între blocuri.

2.  Înfiinţarea Parcului Orãşenesc Topoloveni

 • Sursa de finanţare identificată:

- Buget de stat;

- Buget local.

 • Amplasament:

-  Zona  "Dealul Cacova" .

 • Obiectivul presupune:

- Amenajarea unei suprafeţe de cca 4 ha,  cu destinaţie de parc;

-Construirea în parc de alei, mobilier urban, sistem de iluminat, piste pentru bicicletă, role;

 • Proiect în curs de execuţie şi urmează a fi depus pentru finanţare.
 • Termen de finalizare: Anul 2012.

3.Împădurire păşuni şi păduri, proprietate publică a oraşului Topoloveni

 • Sursa de finanţare identificată:

- Buget local;

- Surse atrase.

 • Obiectivul presupune:

 - Amenajarea şi regenerarea suprafeţelor de păşune incluse in domeniul public al oraşului;

- Impădurirea suprafetei de pădure, proprietate publică a localităţii, prin plantarea de arbori şi arbuşti;

 • Termen de realizare: Permanent.

 •VII.        Domeniul: SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢÃ SOCIALÃ

 1. Vânzare spaţii medicale catre cabinetele medicale individuale

 • Temei legal: O.G.U. nr.68/2008;
 • Obiectivul presupune:

- Vânzarea spaţiilor proprietate privată a oraşului Topoloveni în care funcţionează unităţi medicale înfiinţate şi organizate potrivit O.G.R. nr.128/1998;

- Vânzarea spaţiilor proprietate privată a oraşului Topoloveni în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical conform O.G.U. nr.83/2000;

 • Termen de realizare : Anul 2009.

2. Înfiinţare  Centru Social pentru Persoane aflate în Situaţii de Risc.

 • Parteneri O.N.G:

-Asociaţia "Dăruind vei dobândi şi tu" Topoloveni;

- Asociaţia "Sf. Dumitru" Topoloveni.

 • Sursă de finanţare identificată:

- Programul POR 2007 - 2013,  Axa 3;

- Buget local.

 • Stadiul proiectului:

- Întocmire documentaţie pentru finanţare.  

3. Derularea unor programe/campanii de educare şi informare a populaţiei privind starea generală de sănătate şi comportamentul adecvat pentru prevenţie .

4. Reabilitarea,  modernizarea  şi echiparea Centrului social Verzea.

 • Parteneri:

- Episcopia Argeşului;

- Consiliul Judetean Argeş.

 • Sursă de finanţare identificată:

- Programul POR 2007 - 2013,  Axa 3;

- Buget judeţean;

- Buget local.

 • Stadiul proiectului:

- Întocmire documentaţie premergătoare pentru declanşarea procedurii de achizitie publică pentru întocmire Studiu de fezabilitate şi cerere de finanţare ;

 • Termen de realizare : Anii 2010 - 2014.

 •VIII.      Domeniul: SERVICII PUBLICE DE UTILITĂŢI

 1. Infrastructură de utilităţi : Apă - Canal

a) Extinderea parţială a reţelei de canalizare şi realizarea unei staţii de epurare aferentă în zona Goleştii Badii.

 • Sursã de finanţare identificată:

- Program Fond de Mediu;

- Buget local

 • Proiect întocmit şi urmeaza a fi depus pentru finanţare.

b) Integrare localitate în programul regional de alimentare cu apã şi canalizare .

 • Sursă de finanţare identificată:

- Program ISPA;

- Buget local

- Buget judeţean

 • Obiectivul presupune:

- Constituirea unei asociaţii intercomunitare de localităţi şi desemnarea unui operator regional unic ;

- Extinderea şi modernizarea reţelei existente în întreg oraşul Topoloveni.

- Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare către operatorul unic.

 • Proiect în curs de execuţie.
 • Termen de finalizare : Anii 2008 - 2014.

2.  Externalizare  serviciului  public "TERMOFICARE"

 • Obiectivul presupune:

- Delegarea gestiunii serviciului public, prin concesionare, către operator specializat şi licenţiat în servicii de termoficare, în conformitate cu prevederile legii serviciului public de termoficare şi cu normele de reglementare emise de A.N.R.S.C.

 • Proiect în curs de execuţie.
 • Termen de finalizare : Anii 2008 - 2009.

 •IX.           Domeniul : FOND LOCATIV

1. Construirea, prin A.N.L., a unui nou bloc de locuinţe cu un număr de 60 unităţi localive şi asigurarea infrastructurii de utilităţi

 • Sursă de finanţare identificată:

- Buget de stat;

- Buget local.

 • Amplasament stabilit:

-  In vecinătatea blocului ANL  realizat .

 • Stadiul proiectului :

- În curs de predare amplasament.

 •X.              Domeniul : EXTINDERE INTRAVILAN ORAS

1. Extindere intravilan oraş în vederea înfiinţării unui nou cartier de locuinţe

 • Sursă de finanţare identificată:

- Buget local;

- Fonduri private atrase.

 • Zona de extindere: Punct "Cacova"
 • Obiectivul presupune:

- Întocmire P.U.Z. privind dezvoltarea urbanistică a zonei, crearea infrastructurii de utilităţi;

- Obtinere de avize/acorduri/autorizaţii prevăzute de lege.

 • Proiect în curs de execuţie.

 •XI.           Domeniul: ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC

1. Modernizare sistem de trafic rutier si pietonal  în oras.

 • Sursă de finanţare identificată:

- Buget local.

 • Obiectivul presupune:

- Amplasare semne de circulaţie şi instituirea unui sistem de trafic rutier şi pietonal pe străzile reabilitate din zona centrală a oraşului;

- Amplasare sistem de semnalizare şi semne de circulaţie pe celelalte străzi din localitate.

 • Scopul investiţiei:

- Fluidizarea circulaţiei pe  căile pietonale şi rutiere în vederea asigurării siguranţei cetăţeanului.

 • Termen de finalizare : An 2012.

 •XII.         Domeniul : PIAŢĂ-TÂRG

1. Modernizare Piaţă oraş Topoloveni si a Târgului săptămânal

 • Sursă de finanţare identificată:

- Buget local.

- Fonduri private atrase.

 • Obiectivul presupune:

- Externalizarea activităţii de administrare, în sensul delegării gestiunii, prin concesionare, a acestui serviciu public;

- Modernizarea locaţiilor în care se desfăşoară activitatea pieţii si târgului, prin efectuarea de investiţii de către concesionar, conform normelor europene.

 • Scopul investiţiei:

- Valorificarea produselor de origine vegetală, cerealieră, animală de către producători precum şi a altor produse în condiţiile cerute de normele legale în vigoare.

Termen de  finalizare : An 2012.

Visitors:1627566