Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Oraşului Topoloveni

 

În temeiul disp. art.115 alin.(1) lit.b) raportat la 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

          Având în vedere :

 • Prevederile proiectului de Regulament propriu de organizare şi funcţionare al consiliului local;
 • Raportul/avizul comisiei de specialitate a consiliului local, potrivit căruia

proiectul de regulament a fost avizat favorabil, aşa cum a fost întocmit;

Văzând şi prevederile art.36 alin.(3) lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

          Pentru aceste motive;

 

Consiliul Local al oraşului Topoloveni adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1.  Se aprobă   Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Oraşului Topoloveni, prevăzută alăturat şi care face parte integranta din prezenta hotărâre.

          Art.2. (1) Secretarul oraşului Topoloveni va comunica prezenta hotărâre :

- Prefectului judeţului Argeş pentru exercitarea controlului de legalitate; 

- Primarului şi viceprimarului oraşului Topoloveni;

- Liderilor grupurilor de consilieri locali, în vederea comunicării către fiecare consilier;

- Compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului;

                     (2) Compartimentul „Relaţii Publice" va aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre prin orice mijloc de publicitate.

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                                 Contrasemnează

      Prof. Miron Iliescu                                SECRETAR ORAŞ TOPOLOVENI

                                                                             Jr. Doina Ungureanu

 

 

 

TOPOLOVENI

Nr. 25 din 30 Iulie  2008

REGULAMENT  PROPRIU

de organizare şi funcţionare al

Consiliului Local al Oraşului Topoloveni

 

 

 

 

INTRODUCERE

 

            Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare - denumit în continuare R.O.F. - este întocmit în conformitate cu următoarele acte normative:

 • Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Ordonanţa Guvernului României nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârile nr.1 - 5 din 16 iunie 2008 adoptate de Consiliul Local al Oraşului Topoloveni în şedinţa de constituire din data de 16 iunie 2008, în urma alegerilor locale din data de 1 iunie 2008.

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare se completează şi cu prevederile actelor

normative ce se vor adopta în viitor şi care sunt incidente în materie.

 

 

CAPITOLUL  I.  Constituirea consiliului local

 

 

            Art.1. 

 • v Cadrul general

                        (1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor şi numai după îndeplinirea prevederilor art.38 alin.(1) şi (11) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare  va avea loc şedinţa de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire a consiliului local se face de către Prefectul judeţului Argeş, prin ordin. La şedinţa de constituire pot participa Prefectul sau reprezentatul său, precum şi Primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.  

                       (2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin majoritatea consilierilor locali aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, peste 3 zile se va organiza o nouă şedinţă, la convocarea prefectului.  Dacă nici de această dată reuniunea nu este legal constituită, prefectul va face o nouă convocare peste alte 3 zile, emiţând în acest scop un nou ordin.

                       (3) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la a treia convocare din cauza   abesenţei nemotivate a consilierilor locali, instanţa va declara vacante, prin hotărâre, locurile consilierilor locali aleşi care au lipsit nemotivat la oricare din cele 3 convocări. Sesizarea instanţei se face de către Prefect în maximum 3 zile de la data şedinţei, pe baza procesului verbal al sedinţei întocmit de secretarul localităţii. Hotărârea instanţei se pronunţă în maximum 3 zile de la primirea sesizării din partea prefectului şi poate fi atacată cu recurs la instanţa competentă. În cazul în care locurile declarate vacante, nu pot fi ocupate cu supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, potrivit legii, se organizează alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.

 

 • v La nivelul Oraşului Topoloveni
 • - Şedinţa de constituire a Consiliului Local al oraşului Topoloveni a avut loc pe data de 16 iunie 2008 şi a fost convocată de către Prefectul Judeţului Argeş prin Ordinul nr.125 din 9 iunie 2008, transmis prin fax şi înregistrat la registratura generală a consiliului sub nr.4944 din 11.06.2008.
 • - La şedinţa de constituire au participat, din partea Prefectului Judeţului Argeş, următorii reprezentanţi: jr. Nicoleta Stan şi jr. Mariana Marinescu.
 • - A participat şi Primarul Oraşului Topoloveni, d-l Boţârcă Gheorghiţă, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.
 • - Şedinţa a fost legal constituită, fiind prezenţi un număr de 17 consilieri declaraţi aleşi în urma alegerilor locale din data de 1 iunie 2008.

 

 

            Art.2. 

 • v Cadrul general
 • (1) Şedinţa de constituire este deschisă de către prefect sau reprezentantul

acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă consilier, precum şi pe cei doi asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Cei doi asistenţi ai preşedintelui de vârstă sunt cei mai tineri consilieri.

                        (2)  Urmează o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor art.24-27 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali,  iar secretarul oraşului Topoloveni prezintă preşedintelui de vârstă şi celor 2 asistenţi dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Aceste dosare trebuie însoţite de :

- opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit Legii nr.161/2003, cu calitatea de consilier;

-  confirmarea, în scris, a partidelor politice potrivit căreia consilierii declaraţi aleşi nu au pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia au participat la alegerile locale;

- dovada îndeplinirii prevederilor  art.38 alin.(1) şi (11) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 • v La nivelul Oraşului Topoloveni
 • - Şedinţa de constituire este deschisă de reprezentantul Prefectului, jr. Nicoleta Stan.
 • - Se constată că cel mai în vârstă consilier declarat ales este d-l ILIESCU MIRON (P.S.D.) iar cei mai tineri 2 asistenţi ai acestuia sunt consilierii declaraţi alesi: VÎNĂTORU DOREL-CĂTĂLIN (P.S.D.) şi SERAFIMESCU ION-DANIEL (P.N.L.). Aceştia preiau conducerea lucrărilor şedinţei de constituire a consiliului local.
 • - În timpul pauzei se constituie grupurile de consilieri locali potrivit prevederilor art.24-27 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, după cum urmează:

•1.     Grupul consilierilor PSD  (nr.=10); fiind ales ca lider, domnul Ungureanu Gheorghe;

•2.     Grupul asociat al consilierilor  PD-L, PNL şi PC (nr.=7); fiind ales ca lider, domnul Dima Dorinel.

 • - În timpul pauzei, secretarul oraşului Topoloveni prezinta preşedintelui de vârstă şi celor 2 asistenţi dosarul consilierilor declaraţi aleşi astfel cum a fost înaintat de către B.E.C. precum şi celelalte dovezi prevăzute la art.2 alin.2 din prezentul R.O.F. şi se constată că sunt îndeplinite cerinteţe legale

 

 

            Art.3. 

 • v Cadrul general
 • (1) La reluarea lucrărilor şedinţei, consilieri declaraţi aleşi vor alege prin vot

deschis, prin ridicare de mâini, comisia de validare alcătuită din 3 - 5 consilieri, pentru întreaga durată a mandatului consiliului local. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă.

                        (2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite. Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.

                      (3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire. Rezultatul obţinut se consemnează în hotărârea nr.1 a consiliului local.

 

 

 • v La nivelul Oraşului Topoloveni
 • - Numărul membrilor comisiei de validare a fost stabilit ca fiind 5 (cinci), la propunerea d-lui Miron Iliescu care a fost votată în unanimitate.
 • - Se stabileste că numărul locurilor cuvenite grupului de consilieri PSD = 3, şi pentru grupul de consilieri asociat = 2.
 • - D-l Gheorghe Ungureanu, lider grup PSD, propune pe următorii 3 consilieri (PSD) : RADU LAURENŢIU, ILIESCU VICTOR şi ŢÂRŢĂU EUGENIA;
 • - D-l Dima Dorinel, lider grup asociat, propune pe următorii 2 consilieri: MILOIU MIHAI (PD-L) şi DINCĂ ANTON (PC).
 • - Fiecare membru propus se supune votului şi se votează în unanimitate.
 • - Preşdintele de vârsta dă citire Hotărârii Nr.1 din 16.06.2008 a Consiliului Local al oraşului Topoloveni, potrivit căreia se constituie COMISIA DE VALIDARE, pentru întreaga durată a mandatului, compusă din următorii 5 membrii:

•1.     RADU LAURENŢIU (PSD)

•2.     ILIESCU VICTOR (PSD)

•3.     TÂRŢĂU EUGENIA (PSD

•4.     MILOIU MIHAI (PD-L)

•5.     DINCĂ ANTON (PC).

 

 

            Art.4.

 • v Cadrul general

Comisia de validare alege din rândul membrilor săi, pe întreaga durată a

mandatului, un preşedinte şi un secretar cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art.3 alin.(3).

 

 • v La nivelul Oraşului Topoloveni
 • - Comisia de validare a ales în funcţie de presedinte pe d-l RADU LAURENŢIU şi în funcţia de secretar pe d-na ŢÂRŢĂU EUGENIA.

 

Art.5. 

 • v Cadrul general

              (1) După alegerea comisiei de validare, urmează o altă pauză, în timpul căreia se

va  examina de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă şi se elaborează propunerile de validare sau invalidare a mandatelor. În acest scop se întocmeşte procesul verbal prevăzut în anexa nr.1 la  O.G.R. NR.35/2002.                           

                       (2) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit Legii alegerilor locale.

                        (3) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire se validează sau invalidează în lipsă.

                         (4)  În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales numai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant de pe listă.   

 

            Art.6.  (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică. Prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărui mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

 • (2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr.2 a

consiliului local care se comunică imediat consilierilor care au absentat motivat.

 

 

 • v La nivelul Oraşului Topoloveni
 • - Preşedintele de vârstă dispune o nouă pauză, timp în care înaintează preşedintelui comisiei de validare dosarul alegerii consilierilor locali şi celelelalte documente, respectiv: declaraţii de incompatibilitate date de consilieri declaraţi aleşi, precum şi confirmările scrise ale partidelor politice, pentru fiecare consilier local, în sensul validării mandatelor acestora.
 • - Comisia de validare constată că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru formularea propunerii de validare a mandatelor consilierilor declaraţi aleşi, motiv pentru care întocmeşte Procesul Verbal prevăzut în anexa nr.1 la O.G.R. NR.35/2002, care conţine propunerea de validare a consilierilor declaraţi aleşi.
 • - Se reiau lucrările şedinţei de constituire şi preşedintele comisiei de validare, d-l RADU LAURENŢIU, dă citire procesului verbal, conţinând propunerea de validare a mandatelor consilierilor declaraţi aleşi, înscrişi în ordine alfabetică. Se constată că nu sunt propuneri de invalidare a mandatelor consilierilor declaraţi aleşi.
 • - Preşedintele de vârstă, d-l MIRON ILIESCU, supune spre aprobare, în ordine alfabetică, mandatul fiecărui consilier. Pentru fiecare consilier în parte, al cărui mandat a fost supus votului, se votează cu un număr de 16 consilieri din 17, neparticipând la vot persoana al cărui mandat este supus validării.
 • - Preşdintele de vârsta dă citire Hotărârii Nr.2 din 16.06.2008 a Consiliului Local al oraşului Topoloveni, potrivit căreia se validează mandatele consilierilor declaraţi aleşi, în ordine alfabetică, după cum urmează:

•1.      CHIVULESCU NICOLAE                                            - P.D.L.

•2.      DIMA DORINEL                                                           - P.N.L.

•3.      DINCĂ ANTON                                                             - P.C.

•4.      ENE EMILIAN                                                               - P.S.D.

•5.      GOLEŞTEANU GABRIEL                                             - P.D.L.

•6.      ILIESCU MIRON                                                           - P.S.D.

•7.      ILIESCU VICTOR                                                          - P.S.D.

•8.      MILOIU MIHAI                                                               - P.D.L.

•9.      PREDA ELEONORA                                                      - P.S.D.

10. RADU LAURENŢIU                                                        - P.S.D.

•11.     SERAFIMESCU DANIEL                                              - P.N.L.

•12.     SMARANDA-CÎRCIUMĂRESCU  CONSTANŢA      - P.S.D.   

•13.     TÎRŢĂU EUGENIA                                                         - P.S.D.

•14.     TURTUROIU LILIANA                                                   - P.S.D.

•15.     UNGUREANU GHEORGHE                                          - P.S.D.

•16.     VASILESCU GABRIEL                                                   - P.C.

17.  VÎNĂTORU DOREL-CĂTĂLIN                                        - P.S.D.

 

 

Art.7. 

 • v Cadrul general
 • (1) După validarea mandatelor a cel puţin 2/3 din numărul consilierilor stabilit

potrivit legii se va proceda la depunerea jurământului. Textul jurământului este următorul :

„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor oraşului Topoloveni. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".

                     (2) Jurământul se depune după următoarea procedură: Secretarul oraşului Topoloveni va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul „Jur" după care semnează jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.

                         (3) Jurământul se semnează în 2 exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.

                         (4) Consilierii care se declară atei sau cei care au o altă credinţă decât cea creştină pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul se va imprima pe formular fără această formulă.

                        (5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul verbal al şedinţei. În acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic respectiv, dacă până la validarea mandatului, partidul politic confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.

                        (6) După depunerea jurământului de către cel puţin 2/3 din numărul membrilor consiliului local, preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. În acest sens, se adoptă hotărârea nr.3 a consiliului local.

 

 

 • v La nivelul Oraşului Topoloveni
 • - Fiecare consilier local al cărui mandat a fost validat, depune jurământul de credinţă, conform procedurii prevăzute la art.7 alin.(1) şi (2) din prezentul regulament. Se semenază, de către consilier, juramântul de credinţă şi un exemplar al acestuia se înmânează consilierului.
 • - Toţi consilieri locali depun jurământul cu formula religioasă.
 • - Nu se constată caz de refuz de depunere a jurământului de credinţă.
 • - După finalizarea procedurii de depunere a juramîntului, preşedintele de vârstă dă citire Hotărârii Nr.3 din 16.06.2008 a Consiliului Local al oraşului Topoloveni, potrivit căreia SE DECLARĂ LEGAL CONSTITUIT CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TOPOLOVENI.

 

 

CAPITOLUL II.  Organizarea consiliului local

 

SECŢIUNEA  1

Preşedintele de şedinţă

 

            Art.8  

 • v Cadrul general
 • (1) Urmare declarării consiliului local ca legal constituit se alege preşedintele de şedinţă. Alegerea preşedintelui de şedinţă se face pentru o perioadă de 3 luni, prin vot deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. La expirarea acestui termen se procedează, din nou, la alegerea  preşedintelui de şedinţă, de fiecare dată pentru o perioadă de câte 3 luni.  În cazul în care preşedintele de şedinţă  nu este prezent la şedinţă, indiferent de motiv, şedinţa va fi condusă de un alt consilier în funcţie ales numai pentru şedinţa respectivă. 

                     (2) După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului. Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în hotărârea nr.4.

                       (3) Hotărârile nr.1 - 4 se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei doi asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretarul oraşului. Aceste hotărâri au caracter constatator; situaţie în care ele, neproducând efecte juridice nu pot fi atacate în justiţie.  

 

 • v La nivelul Oraşului Topoloveni
 • - Preşedintele de vârstă invită pe d-nii consilieri să formuleze propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru un mandat de 3 luni.
 • - Se înregistrează o singură propunere, formulată de către liderul de grup al consilierilor PSD, pentru domnul consilier MIRON ILIESCU.
 • - Se supune la vot propunerea formulată şi se votează în unanimitate.
 • - Preşedintele de vârstă dă citire Hotărârii Nr.4 din 16.06.2008 a Consiliului Local al oraşului Topoloveni, potrivit căreia, este ales d-l MIRON ILIESCU în calitate de PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ pentru un mandat de 3 luni, respectiv lunile: iunie, iulie şi august 2008.
 • - Lucrările şedinţei consiliului local sunt preluate de către Preşedintele de Şedinţă.

 

            Art.9.  Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

a) conduce şedinţele consiliului local;

b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pentru", a voturilor „contra" şi a abţinerilor;

c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul verbal;

d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;

e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului local;

f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de Statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

 

SECŢIUNEA  2

Alegerea viceprimarului

 

            Art.10.

 • v Cadrul general

    (1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar, prin vot secret.

                        (2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului se face de către grupurile de consilieri. 

                         (3) După înregistrarea candidaturilor, se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.

                          (4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, în următorul mod: fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi radiaţi, printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne intact (nebarat) numele consilierului pe care doreşte să îl aleagă votantul.

                         (5) Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

                        (6) În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (5) , se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar, consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

                            (7) În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.

 

            Art.11.    (1)  Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr.5 a consiliului local.

                            (2) Potrivit art.57 alin.(7) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.    

 

 • v La nivelul Oraşului Topoloveni
 • - Preşedintele de şedinţă invită grupurile de consilieri să formuleze propuneri pentru alegerea viceprimarului.
 • - Domnul Ungureanu Gheorghe, lider grup PSD, propune pe d-l consilier ENE EMILIAN (PSD) şi domnul Dima Dorinel, lider grup asociat, propune pe d-l consilier GOLEŞTEANU GABRIEL (PD-L).
 • - După înregistrarea propunerilor, preşedintele de şedinţă dispune o pauză pentru înscrierea propunerilor pe buletinele de vot.
 • - Se reia şedinţa şi secretarul localităţii înmânează fiecărui consilier local câte un buletin de vot. Preşedintele de şedinţă aduce la cinoştinţa consilierilor procedura de vot, după care invită pe fiecare consilier să mergă la cabina special amenajată şi să îşi exprime votul.
 • - După finalizarea procedurii de votare, comisia de validare procecează la deschiderea urnei şi constată următoarele:
 • § în urnă au fost găsite un număr de 17 buletine de vot;
 • § nu sunt buletine de vot nule;
 • § nu sunt buletine de vot pe care să nu fie exprimată opţiunea de vot;
 • § d-l ENE EMILIAN, propus de grup PSD, a obţinut un număr de 10 voturi valabil exprimate;
 • § d-l GOLEŞTEANU GABRIEL, propus de grup asociat, a obţinut un număr de 7 voturi valabil exprimate.
 • § cele mai multe voturi au fost obţinute de către d-l ENE EMILIAN, care este declarat ales viceprimar.
 • - Preşedintele de şedinţă dă citire Hotărârii Nr.5 din 16.06.2008 a Consiliului Local al oraşului Topoloveni, potrivit căreia, domnul ENE EMILIAN (P.S.D.) este ales în funcţia de VICEPRIMAR AL ORAŞULUI TOPOLOVENI.

 

            Art.12.  Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

 

 

SECŢIUNEA  3

Comisiile de specialitate

 

            Art.13.

 • v Cadrul general
 • (1) După şedinţa de constituire sau în şedinţa următoare consiliul local stabileşte

şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membrii, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local în funcţie de specificul activităţii din cadrul oraşului. Orientativ, în anexa nr.2 la Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin O.G.R. nr.35/2002 (M.O. Partea I, nr.90/2002) sunt prevăzute domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate.

 • (2) Sunt membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

 

Art.14.  (1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

                          (2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, avându-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

                             (3) În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, din care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.

 

 • v La nivelul Oraşului Topoloveni
 • - Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Topoloveni s-a efectuat în şedinţa extraordinară din data de 24 iunie 2008. La şedinţă au fost prezenţi un număr de 16 consilieri din totalul de 17.
 • - Consiliul local, în unanimitate, a adoptat Hotărârea Nr.9 din 24.06.2008 prin care s-a stabilit:

•1)     Constituirea unui număr de 3 comisii, după cum urmează:

 • ü COMISIA Nr.1, pentru domeniile de activitate: buget-finanţe, amenjarea teritoriului şi urbanism, gospodărie comunală, programe-prognoze, dezvoltare economică;
 • ü COMISIA Nr.2, pentru domeniile de activitate: învăţământ, cultură, culte, sport, turism, protecţia mediului, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială;
 • ü COMISIA Nr.3, pentru domeniile de activitate: juridică şi de disciplină, ordine şi linişte publică, siguranţa cetăţeanului, protecţie civilă, relaţii publice şi transparenţă decizională

•2)     Numărul membrilor comisiilor de specialitate, după cum urmează:

 • ü Comisia Nr.1 = 7 membrii;
 • ü Comisia Nr.2 = 5 membrii;
 • ü Comisia Nr.3 = 5 membrii.

•3)     Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri în comisiile de specialitate, după cum urmează:

 • ü Comisia Nr.1:

- nr. locuri grup PSD = 4;

- nr. locuri grup asociat = 3;

 • ü Comisia Nr.2:

- nr. locuri grup PSD = 3;

- nr. locuri grup asociat = 2;

 • ü Comisia Nr.3:

- nr. locuri grup PSD = 3;

- nr. locuri grup asociat = 2;

•4)     Componenţa comisiei de specialitae nr.1 a Consiliului Local al oraşului Topoloveni este următoarea:

•1.     ENE EMILIAN (PSD)

•2.     RADU LAURENŢIU (PSD)

•3.     CRASAN VERGIL (PSD). Mandatul acestui consilier a fost validat în

                                            şedinta din 24.06.2008, urmare vacantării lo-

                                        cului d-nei Turturoiu Liliana care a devenit

                                        incompatibilă, urmare validării în funcţia de

                                        consilier judeţean.     

•4.     UNGUREANU GHEORGHE (PSD)

•5.     DIMA DORIN (PNL)

•6.     VASILESCU GABRIEL (PC)

•7.     MILOIU MIHAI (PD-L)

•5)     Componenţa comisiei de specialitae nr.2 a Consiliului Local al oraşului Topoloveni este următoarea:

•1.     TÂRŢĂU EUGENIA (PSD)

•2.     ILIESCU VICTOR (PSD)

•3.     CÂRCIUMĂRESCU CONSTANŢA (PSD)

•4.     GOLEŞTEANU GABRIEL (PD-L)

•5.     SERAFIMESCU DANIEL (PNL)

•6)     Componenţa comisiei de specialitae nr.3 a Consiliului Local al oraşului Topoloveni este următoarea

•1.     ILIESCU MIRON (PSD)

•2.     VÎNĂTORU DOREL (PSD)

•3.     PREDA ELEONORA (PSD)

•4.     CHIVULESCU NICOLAE (PD-L)

•5.     DINCĂ ANTON (PC).

 

 

            Art.15.    (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.

                        (2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.

                          (3) Şedinţele comisiilor de specialitate sunt, de regulă, publice. Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media. De asemenea, comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

           

            Art.16.  Fiecare comisie de specialitate îţi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

 

            Art.17. (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;

b) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliu  spre avizare;

c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.

 • (2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin prezentul

regulament de organizare şi funcţionare sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

 

            Art.18.  Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;

b) convoacă şi conduce şedinţele comisiei;

c)  propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă consideră că este necesar;

d) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;

e) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;

f) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, prezentul regulament sau stabilite de consiliul local.

 

            Art.19.  Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;

b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;

c) asigură redactarea avizelor şi proceselor verbale, etc. ale şedinţei;

d) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de prezentul regulament, însărcinări stabilite de comisie sau de către consiliu.

 

            Art.20. (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte.

 • (2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre

membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme. De regulă, ordinea de zi a şedinţelor comisiei este constituită din proiectele de hotărâri iniţiate de primar, însoţite de rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din cadrul serviciilor, instituţiilor publice de interes local subordonate consiliului local.

 • (3) Participarea membrilor comisiei la şedinţe este obligatorie. În caz de absenţă

la şedinţa comisiei de bază consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţia de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile date în competenţa sa de Statutul aleşilor locali, sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.

 

            Art.21.  Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă înaintea şedinţelor consiliului - cu cel mult 2 zile înainte - când ordinea de zi a şedinţelor acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

 

            Art.22.  (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, preşedintele va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei înscrise pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.

                         (2) Consilierul desemnat în condiţiile alin.(1) va redacta avizul comisiei pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.

 • (4) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară,

atât amendamentele şi propunerile acceptate cât şi cele respinse.

 • (5) Avizul întocmit potrivit alin.(2) şi (3) se prezintă secretarului oraşului

Topoloveni, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri, odată cu ordinea de zi.

            Art.23. Votul comisiei este, de regulă, deschis. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului comisiei, într-un proces-verbal, care va fi semnat de către preşedinte, secretar şi membrii comisiei. Preşedintele poate încuviinţa ca procesele verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor verbale întocmite în cadrul şedinţelor desfăşurate cu uşile închise.

 

            Art.24.  Activitatea comisiilor de specialitate poate fi verificată printr-o anchetă ordonată de consiliul local, la cererea a cel puţin 2/3 din numărul consilierilor în funcţie.

 

           

SECŢIUNEA 4

Alte dispoziţii

 

           

            Art.25.  (1) Primarul participă la şedinţele consiliului şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul verbal de şedinţă.

  (2) In cazul în care proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt iniţiate de

către Primar, acesta este obligat să le susţină, cu excepţia cazului în care primarul hotărăşte retragerea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi.

 

            Art.26.   Viceprimarul participă la şedinţele consiliului local în calitate de consilier şi îşi exercită atribuţiile legale ce îi sunt conferite în această calitate.

 

            Art.27. (1) Secretarul oraşului Topoloveni participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local. Acesta are următoarele atribuţii principale:

 • a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la

cererea primarului sau a cel puţin 1/3 din numărul consilierilor în funcţie;

 • b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
 • c) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a

consilierilor;

 • d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă

preşedintelui de şedinţă;

 • e) informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar

pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

 • f) asigură întocmirea stenogramei sau a procesului verbal, pune la

dispoziţia consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiată a şedinţei anterioare, asupra conţinutului cărora solicită acordul consiliului;

 • g) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor,

semnarea şi ştampilarea acestora;

 • h) urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului

local să nu ia parte consilierii care se încadrează în prevederile art.46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001; îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în astfel de cazuri;

 • i) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la

legalitatea unor  proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale. În acest caz, va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul verbal al şedinţei.

 • j) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament,

hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;

 • k) propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a

şedinţelor ordinare ale consiliului local;

 • l) acordă membrilor consiliului local asistenţă şi sprijin de specialitate în

desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii are şi aparatul propriu de specialitate al consiliului local. 

                                    m) transmite, pe cale electronică, cu 3 zile înainte de sedinţa comisiilor de specialitate ale consiliului local, liderilor grupurilor de consilieri şi primarului, proiectele de hotărâri propuse pentru ordinea de zi a şedinţei ordinare a consiliului local. În acelaşi mod, proiectele de hotărâri pot fi transmise şi altor consilieri locali care posedă adresă electronică şi care doresc transmiterea acestora.

                  (2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, primar sau însărcinări date de consiliul local cu privire la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului local.

 

 

 

CAPITOLUL III.  Funcţionarea consiliului local

 

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

            Art.28.  Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.

 

            Art.29. (1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului.

                          (2)  Consiliul local se poate întruni în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului.

                         (3)  Convocarea consiliului se face prin convocator scris şi înregistrat. Consilierii locali pot fi anunţati şi telefonic; urmând să semneze convocatorul scris. In cazul şedinţelor ordinare, conv          ocarea se face cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de şedinţă, iar în cazul şedinţelor extraordinare, cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de şedinţă.

                        (4) În caz de forţă majoră şi maximă urgenţă, convocarea consiliului local se face de îndată.

 

Art.30.  Ordinea de zi a sedinţelor ordinare ale consiliului local     se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliului local şi prin orice alt mijloc de publicitate, prin grija compartimentului "Relaţii publice" din aparatul de specialitate al primarului.

 

            Art.31.  (1) Atribuţiile  Consiliului Local al oraşului Topoloveni sunt cele prevăzute la art.36 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

                        (2) Dizolvarea Consiliului Local al oraşului Topoloveni se face în condiţiile art.55 din   Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare . 

 

 

SECŢIUNEA 2

Desfăşurarea şedinţelor

 

 

            Art.32.  (1) De regulă, Consiliul Local al oraşului Topoloveni se întâlneşte în şedinţă ordinară, în ultima zi de miercuri a fiecărei luni, orele 1700Comisiile de specialitate, conform prevederilor art. 21  din regulament, se întâlnesc în ultima zi de luni, înaintea şedinţei ordinare, la orele 1600.

             (2) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local subordonate, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi constituie anexă la convocatorul scris, prevăzut la art.29 alin.(3) din prezentul regulament, şi constituie parte integrantă din acesta.

                         (3) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primaruluiconsilierilor, secretarului localităţii, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor şi se supune aprobării consiliului.

                       (4) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se

delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai  dacă sunt însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu excepţia cazurilor prevăzute la  art.29 alin.(2) şi (4). Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul oraşului Topoloveni înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.

 

            Art.33. (1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretar.

                          (2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să anunţe acest lucru primarului, preşedintelui de şedinţă sau secretarului localităţii.

                       (3) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.

                         (4) Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie. Cazurile în care absenţa este motivată sunt stabilite la art.58 alin.(2) din prezentul regulament.

                          (5) Consilierul local care absentează nemotivat de la două şedinţe ordinare consecutive este sancţionat în condiţiile prevăzute la art.62-63 din prezentul regulament.

                           

            Art.34.  (1) Şedinţele consiliului local sunt conduse de un preşedinte ales în condiţiile art.8 alin. (1) din prezentul regulament. Aceste şedinţe sunt publice.

                         (2) Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul, după care se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate care a emis avizul pentru proiectul de hotărâre respectiv şi dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul. Urmează dezbaterile, deschis.

                         (3) Consilierii participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului, spre aprobare, timpul ce  va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere al proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări, dacă este cazul, ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se alocă un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.

                       (4) Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul cum şi-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces verbal , semnat de către preşedintele de şedinţă şi de secretarul oraşului. Aceştia îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

                      (5) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul oraşului supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul şedinţei, să conteste conţinutul procesului verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor sale exprimate în şedinţa anterioară, dacă acestia constată că nu au fost consemnate  în mod corespunzător opiniile lor.

 

            Art.35. Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

 

            Art.36.  Preşedintele de şedinţă poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.

 

            Art.37.  Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

 

            Art.38.  Dacă desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă va întrerupe dezbaterile. În această situaţie va aplica sancţiunile prevăzute în Statutul aleşilor locali şi date în competenţa sa.

 

            Art.39.  Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat textul iniţiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

 

 

SECŢIUNEA 3

Elaborarea proiectelor de hotărâri

 

            Art.40.  (1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului, viceprimarului, consilierilor locali şi cetăţenilor.

  (2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi

redactate  în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul localităţii şi personalul de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.

 

            Art.41.   Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului.  Menţionarea iniţiatorului se va face în considerentele hotărârii.

            Art.42. (1) Proiectele de hotărâri se trimit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate precum şi compartimentelor de resort din cadrul aparatului propriu, în vederea întocmirii raportului de specialitate. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor se face de către primar împreună cu secretarul.

                          (2) După nominalizarea şi transmiterea proiectelor, în condiţiile alin.(1) compartimentele de specialitate vor întocmi raportul înainte de întrunirea comisiei de specialitate respective, astfel încât comisia să fie în posesia raportului asupra căruia să se pronunţe în vederea emiterii avizului.

                          (3) Iniţiatorul proiectului poate retrage proiectul în orice moment, sau poate renunţa la susţinerea lui.

 

            Art.43. (1) Comisia de specialitate, după examinarea proiectului de hotărâre sau propunerii, întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau respingerea proiectului de hotărâre sau propunerii, după caz. Dacă se propune adoptarea proiectului de hotărâre, se pot formula amendamente, dacă este cazul.

(2) Avizul se transmite secretarului localităţii care va dispune transmiterea

acestuia către primar şi către consilieri.

 

            Art.44.  (1) Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri însoţite de avizul comisiilor de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului în prima şedinţă ordinară a acestuia.

                         (2) Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliului local, la propunerea celui care a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii consilierilor prezenţi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului sau dacă acesta nu îndeplineşte condiţiile art.32 alin.(4) din prezentul regulament.      

 

 

SECŢIUNEA  4

Procedura de vot

 

            Art.45.  Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret. Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii. În această situaţie, preşedintele de şedinţă va întreba : cine votează  „pentru", după care se va trece la numărarea voturilor. În continuare, dacă este cazul, va întreba cine votează „împotriva" şi se numără voturile; în final va întreba dacă sunt abţineri şi se numără.

 

            Art.46. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. Redactarea buletinelor de vot se va face clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi cuvintele „da" sau „nu".  Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul acele buletine pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au folosite ambele cuvinte precizate mai sus.

 

            Art.47.  (1) Hotărârile se adoptă în condiţiile prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

                      (2) Abţinerile se contabilizează la voturile „contra".

                         (3) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.

 

            Art.48.  Hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul oraşului. În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de către 3 consilieri locali.

 

            Art.49.  Hotărârile consiliului local cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele cu caracter individual, de la data comunicării.

 

            Art.50.  Proiectele de hotărâri şi propunerile respinse nu mai pot fi readuse în dezbaterea consiliului în cursul aceleiaşi şedinţe.

 

 

CAPITOLUL IV.  Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor local

 

 

            Art.51. (1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, sau secretarului oraşului Topoloveni precum şi şefilor compartimentelor din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate. Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.

                        (2) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat, sau dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

           

Art.52.  Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt necunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului; sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

 

            Art.53. (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitate vizată sunt obligate să i le furnizeze în termenul stabilit.

                         (2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

           

Art.54.  (1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

                         (2) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare al petiţiilor ce îi sunt adresate direct.

 

 

CAPITOLUL V.  Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier

 

 

SECŢIUNEA 1

Drepturile şi obligaţiile consilierilor locali

 

            Art.55.  După validarea alegerilor, consilierului i se eliberează legitimaţia de consilier precum şi semnul distinctiv prevăzut în Statutul aleşilor locali.

 

            Art.56.  Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinţă în cuantumul şi în condiţiile stabilite de lege.

 

            Art.57.  (1) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii locale.

                           (2) Consilierii locali sunt obligaţi ca, în îndeplinirea mandatului, să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii.

                           (3) Fiecare consilier, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului localităţii.

                           (4) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în îndeplinirea mandatului lor, în condiţiile legii.

                          (5) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la art.56 din prezentul regulament şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin.(4) al prezentului articol.      

   

 

            Art.58. (1) Participarea consilierilor la şedinţelor consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

                        (2) Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau comisiei de specialitate din care face parte, decât dacă are motive temeinice. Cazurile în care absenţa este motivată sunt următoarele:

-  boală;

- accident;

- plecat în străinătate, dacă deplasarea se face în interesul serviciului şi este dispusă de conducătorul inistituţiei/agentului economic unde este angajat, precum şi în cazul în care deplasarea se face în interesul consiliului local.

                         (3) În toate cazurile, consilierul este obligat să prezinte dovezi care să conducă la motivarea absenţei de la sedinţa consiliului local.

 

            Art.59. (1) Consilierul care absentează nemotivat la două şedinţe ordinare consecutive va fi sancţionat, în condiţiile prezentului regulament.

                        (2)  În cazul în care un consilier absentează nemotivat de la trei şedinţe ordinare consecutive, mandatul său încetează în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.

 

            Art.60. Consilierul local poate demisiona prin cerere scrisă adresată consiliului. Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilite în art.10 şi 12 din Statutul aleşilor locali.

 

SECŢIUNEA  2

Sancţiuni

 

            Art.61. (1) Încălcarea de către consilieri a obligaţiilor ce le revin în exercitarea mandatului constituie abatere şi se sancţionează potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali şi ale prezentului regulament.

                         (2) La aplicarea sancţiunii se va ţine de gravitatea abaterii, frecvenţa acesteia şi condiţiile producerii ei.

           

 

 Art.62. (1) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin cu privire la menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului în timpul şedinţei consiliului preşedintele de şedinţă poate aplica una dintre următoarele sancţiuni:

a) avertismentul;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvântului;

d) eliminarea din sala de şedinţă;

                         (2) Eliminarea din sala de şedinţă echivalează cu absenţa nemotivată.

           

 

Art.63.    (1) Consiliul local poate hotărî cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi aplicarea următoarelor sancţiuni consilierilor locali, care în exercitarea mandatului, au săvârşit abateri de la prevederile legii şi ale prezentului regulament:

a) interzicerea de a mai participa la lucrările următoarei şedinţe a consiliului;

b) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;

c) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1- 2 şedinţe;

                           (2) Pentru aplicarea sancţiunii prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b) cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

           

Art.64.  Pe perioada sancţionării consilierii în cauză nu sunt luaţi în calcul la stabilirea cvorumului de lucru.

 

            Art.65.  Interzicerea participării la următoarea şedinţă a consiliului, precum şi excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate au drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.

 

            Art.66.  Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate fi mai mare de două luni.

 

            Art.67. Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art.62 alin.(1) din prezentul regulament.

 

 

 

CAPITOLUL VI.  Suspendarea mandatului de consilier local

 

            Art.68.  Mandatul de consilier local se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, constată suspendarea mandatului.

 

            Art.69.  Suspendarea mandatului durează până la încetarea situaţiei prevăzute la art.68 din prezentul regulament. Ordinul de suspendare se comunică de îndată consilierului local.

 

            Art.70.  În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost suspendat a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.

 

 

CAPITOLUL VII.  Încetarea mandatului de consilier local

 

            Art.71. (1)  Calitatea de consilier local încetează la data declarării, ca legal constituit, a noului consiliu local ales.

                      (2)  Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

a) demisie;

b) incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului într-o altă localitate;

d) lipsa nemotivată de la cel puţin 3 sedinte ordinare consecutive;

e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;

g) punerea sub interdicţie judecătorească;

h) pierderea drepturilor electorale;

i) pierderea calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales;

j) deces.

                         (3) Cazul prevăzut la alin.(2) lit.i) din prezentul articol se aplică şi viceprimarului.  

 

            Art.72.  (1) Încetare de drept a mandatului de consilier se constată de consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier local.

                           (2) În cazurile prevăzute la art.71 alin.(2) lit.c) - e) şi lit.i), hotărârea consiliului local poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. În acest caz, nu se mai aplică procedura prealabilă iar hotărârea primei instanţe este defintivă şi irevocabilă.

 

Art.73.  Consilierii locali  pot demisiona, anuntand in scris presedintele de sedinta care ia act de aceasta. Presedintele propune consiliului adoptarea unei hotarari prin care se ia act de demisie si se declara locul vacant.

 

Art. 74.  (1) Incetarea mandatului de consilier in cazul schimbarii domiciliului in alta unitate administrativ-teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea in actul de identitate al celui in cauza a mentiunii corespunzatoare, de catre organul abilitat potrivit legii.

                           (2) Prevederile art. 71 alin. (2) lit. e) din prezentul regulament nu se aplica in cazul in care consilierul a fost insarcinat de catre consiliul din care face parte, de catre Guvern sau de catre Parlament cu exercitarea unei misiuni in tara sau in strainatate. Pe durata exercitarii misiunii incredintate exercitarea mandatului se suspenda.

                          (3) Prevederile art. 71 alin. (2) lit. f)-h) din prezentul regulament devin aplicabile numai dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti.

 

Art.75.  (1) In toate situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local adopta in prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, o hotarare prin care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului in cauza.

                           (2) Hotararea va avea la baza, in toate cazurile, un referat constatator semnat de primar si de secretarul orasului. Referatul va fi insotit de actele justificative.

 

 

   

CAPITOLUL  VIII.  Dispoziţii finale

           

            Art.76.  În măsura în care nu s-a prevăzut altfel, prezentul regulament propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului local orăşenesc Topoloveni se completează cu prevederile actelor normative care au stat la baza întocmirii acestuia.

 

            Art.77.  Pe data adoptării prezentului regulament, se abrogă prevederile regulamentului anterior de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului Topoloveni.

 

            Art.78.  Prezentul Regulament propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului local orăşenesc Topoloveni a fost aprobat prin Hotărârea nr. 25 din 30 iulie 2008 a Consiliului Local al Oraşului Topoloveni şi constituie parte integrantă din aceasta.

 

 

 

Î n t o c m i t,

SECRETAR ORAŞ TOPOLOVENI

Jr. Doina Ungureanu

Visitors:1628051