Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii locale

 

Transport :

 • Îmbunătăţrea infrastructurii fizice existente, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor
 • Impulsionarea dezvoltării economice durabile şi a mobilităţii populaţiei, creşterea gradului de accesibilitate şi atractivitate a regiunii

Obiective urmărite

 • Asigurarea accesibilităţii în zonă;
 • Grad ridicat de siguranţă a traficului

Proiecte propuse2:

 • Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane în oraşul Topoloveni
 • Reabilitarea şi extinderea unui drum de acces între centrul oraşului şi zona industrială a oraşului Topoloveni
 • Reabilitare DC 97 A de la km 0 la km 3+5003
 • Modernizare sistem de trafic rutier si pietonal din orasul Topoloveni4
 • Construire Pod Cacova
 • Reabilitarea infrastructurii de transport între autostrada A1-DN7-DJ702, Topoloveni;
 • Reabilitare poduri:

-Pod Crinteşti, ce face legătura între DJ702 şi Sat Crinteşti;

- Pod Cocioceanu, ce face legătura între DJ 702 şi zona rezidenţială;

-Pod Inuri, ce face legătura între DJ 702 şi cartier Inuri;

-Pod Ogrăzi, amplasat în zona Ogrăzi;

-Pod peste Râul Cîrcinov, ce este amplasat pe DN 7;

 • Modernizarea celor 53 de podeţe, conform inventarului domeniului public aprobat prin HGR n.447/2002 (d3 de podeţe, din care: 6 din metal, 1 din tub metal, 1 cu tub beton armat şi 45 din beton armat);

Recomandări:

 • Realizarea studiilor de fezabilitate pentru acţiunile propuse

Surse de finanţare:

 • Programul Operaţional Regional - Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale; Domeniul de interventie 2.1 - "Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura"
 • Programul Operaţional Regional - Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor

- poli urbani de creştere;  Domeniul major de intervenţie1.1.: Planuri integrate de dezvoltare

 

Sănătate şi asistenţă socială :

Obiective urmărite:

 • Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă socială;
 • Asigurarea unui cadru general de viaţă sănătos;
 • Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale în scopul creări premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale de maximă importanţă şi utilitate pentru atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale

Proiecte propuse5:

 • Reabilitare, modernizare, echipare centrul social Verzea
 • Dotarea Spitalului Orăşenesc Călineşti - Topoloveni
 • Construire Spital Clinic pe strada Profesor Ion Raducanu6
 • Derularea unor programe / campanii de educare şi informare a populaţiei privind starea generală

de sănătate şi comportamentul adecvat pentru prevenţie

 • Construire de locuinţe sociale pentru tineri şi persoane nevoiaşe
 • Înfiinţarea de spaţii de agrement şi petrecerea timpului liber pt persoanele cu dizabilităţi
 • Înfiinţarea unui Centru Social pentru persoane aflate în situaţii de risc7
 • Acreditarea serviciilor sociale furnizate de Consiliul Local Topoloveni
 • Întocmirea unui plan de acţiune în domeniul asistenţei sociale, în cooperare cu reprezentanţii societăţii civile

Surse de finanţare:

 • Programul Operaţional Regional - Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI  3.2  -  "Reabilitarea  /  modernizarea  /  dezvoltarea  şi  echiparea  infrastructurii  serviciilor sociale"
 • Programul Operaţional Regional - Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.1 - "Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate"
 • Programul Operaţional Regional - Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere; Domeniul major de intervenţie1.1.: Planuri integrate de dezvoltare
 • Fonduri guvernamentale
 • Buget local

Rezultate aşteptate:

 • Îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor serviciilor sociale;
 • Creşterea accesului la servicii sociale şi de sănătate la standarde europene;
 • Ridicarea gradului de informare a populaţiei cu privire la problemele locale de sănătate publică;

 

Educaţie şi cultură :

Obiective urmărite:

 • Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale;
 • Creşterea nivelului de cunoaştere şi utilizare a tehnologiilor de informaţie şi comunicare;
 • Punerea în valoare a monumentelor istorice şi de cult din zonă.

Proiecte propuse8:

 • Conectarea unitătilor şcolare la internet prin conexiuni broadband
 • Reabilitare scoala  Generala Tiganesti
 • Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Generală  Inuri di Liceul Ion Mihalache
 • Dotarea şcolilor din oraşul Topoloveni cu produse TIC
 • Restaurarea monumentelor istorice - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" şi Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" 
 • Construirea unei grădiniţe cu program prelungit în incinta liceului „Ion Mihalache";
 • Construirea unei săli de sport;
 • Amenjare de spaţii de joacă pentru copii;
 • Înfiinţarea unui teatru de păpuşi;
 • Înfiinţarea unui atelier scoală „Ia şi covorul" pentru păstrarea tradiţiilorlocale;
 • Campanii de promovare a evenimentelor locale, în conformitate cu Planul de activitate culturală;
 • Achiziţionare de fond de carte pentru bibiliotecile orăşeneşti şi şcolare;
 • Reabilitarea/modernizarea muzeului orăşenesc;
 • Realizare Bază sportivă multifuncţională în satul Ţigăneşti, sat aparŃinător oraşului Topoloveni;
 • Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural Ţigăneşti;
 • Dezvoltarea unui campus şcolar pentru învăţământul tehnic şi profesional la Goleştii - Badii;
 • Organizarea anuala a evenimentelor culturale si de traditie in orasul Topoloveni.

Surse de finanţare:

 • Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
 • Domeniul major de intervenţie 3.4 - Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
 • Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice - Axa prioritară 3 - Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat, DMI 3.1- Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei
 • Programul Prioritar National pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban
 • Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice
 • Programul Operaţional Regional - Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere; Domeniul major de intervenţie1.1.: Planuri integrate de dezvoltare
 • Buget local
 • Fonduri guvernamentale

 

Rezultate aşteptate:

 • Crearea unor condiţii educaţionale la standarde moderne;
 • Accesul la TIC;
 • Atragerea de turişti în zonă.


2  Aceasta lista de proiecte propuse nu este limitativa. Lista este deschisa pentru orice alte propuneri.

3  Trebuie realizat Studiul de Fezabilitate

4  Trebuie realizat Studiul de Fezabilitate

5  Aceasta lista de proiecte propuse nu este limitativa. Lista este deschisa pentru orice alte propuneri.

6 Trebuie realizat Studiul de Fezabilitate

7  Trebuie realizat Studiul de Fezabilitate

8  Aceasta lista de proiecte propuse nu este limitativa. Lista este deschisa pentru orice alte propuneri.

Visitors:1627593