Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

 

Mediu

 

Alimentare cu apă şi canalizare :

Obiective urmărite:

 • Crearea de noi oportunităţi de creştere economică durabilă şi de creştere a calităţii vieţii prin implementarea directivelor europene privind calitatea apei şi administrarea integrată a resurselor de apă.

Proiecte propuse9:

Lucrari necesare in vederea imbunatatirii sistemului de alimentare cu apă potabilă a localitătii Topoloveni

a . lucrări de reabilitare si dezvoltare fronturi de captare / facilităţi de transport

 •    lucrări de reabilitare - front captare - 5 foraje
 •    lucrări  de  dezvoltare  -  front  captare  nou:  forarea  a  patru  puţuri  în  vecinătatea  noii gospodării de apă din strada Viticheşti
 •    lucrări de reabilitare - facilităţi de transport ( pe o lungime totală de 3.070 m)
 •    lucrări de dezvoltare - facilităţi de transport (conducte de aducţiune, L = 2350 m)

Reteaua de aductiune necesita extindere pe tronsoanele:

Nr. crt.    |                                               Localizare                                         |                               Lungime (m)

1

Foraj P12- rezervor 1000 mc

80

2

Legătura foraje noi - rezervor 1000 mc

1800

3

Legătura foraje P1-P7

650

Total

 

2530

 

 • b. lucrări de reabilitare şi dezvoltare - reţea de distribuţie
 •    lucrări de reabilitare reţea distribuţie (pentru o lungime de 20.835 m)
 •    lucrări de dezvoltare reţea distribuţie (lungime 19.770 m)

Necesar extindere reţea de distribuţie apă potabilă, în funcţie de localităţi:

Nr. crt.     |                                Zona propusă pentru extindere                                        |                       Lungime (m)

 

1

Crinteşti -sat

3850

2

Goroneşti- sat

1200

3

Inuri - sat

1600

4

Botârcani-sat

2250

5

Ţigăneşti - sat

1375

6

Troiţa Vitichesti -Peco

1450

7

Str. Livezilor

475

8

Str. Blocurilor

325

9

Str. Capitan Sachelarie

300

10

Cartier rezidenŃial

1800

11

Str. Maior Cocioceanu

450

12

Parc pod-pompieri

700

13

Str. Carcinov

500

14

Str. Nucilor

235

15

Str. Zăvoiului

100

16

Str. Izvor-Liliacului - Cireşului

350

17

Str. Baratiei

100

18

Bloc P13- bloc P7

110

19

Str. Prof Răducanu

1600

20

Tîrg -intersecţie Viticheşti

1000

Total

 

19.770

 

 • c. lucrări de reabilitare şi dezvoltare - facilităţi de înmagazinare - tratare şi pompare
 •     lucrări de dezvoltare - facilităţi de înmagazinare
 •     două  rezervoare 1000 mc pentru gospodăria nouă de apă din strada Viticheşti
 •     două rezervoare 200 mc pentru deservire sate Crinteşti, Goroneşti, Botârcani Ţigăneşti - la fosta şcoală generală din Linie
 •     lucrări de dezvoltare - facilităţi de transport
 •     staţii pompare Q =100 ÷ 200 mc/h - două unităţi
 •     staţii pompare Q = 22 mc/h - una unitate
 •     staţii clorinare automatizate - trei unităţi
 •     post trafo - două unităţi
 •     debitmetre - nouă unităţi

 

 • d. lucrări de reabilitare şi dezvoltare branşamente
 •   reabilitare branşamente la blocuri, case şi agenţi economici - 900 bucăţi
 •   lucrări de dezvoltare branşamente la case -2012 bucăţi

Investitii necesare pentru dezvoltarea sistemului de colectare şi epurare ape uzate

 • a.   reţea de canalizare menajeră
 • a.1 lucrări de reabilitare reţea de canalizare menajeră (lungime 1000 m)
 • a.2  lucrări  de  dezvoltare  a  reţelei  de  canalizare  menajeră  (lungime  31.020  m)   pentru zonele care nu dispun de acest serviciu

Necesar extindere reţea de canalizare:

Nr. crt.     |                                Zona propusă pentru extindere                                          |                 Lungime (m)       

1

Crinteşti -sat

3850

2

Goroneşti- sat

1200

3

Inuri - sat

1600

4

Botarcani-sat

2250

5

Tigăneşti - sat

1375

6

Troiţa Viticheşti -Peco

1450

7

Str. Livezilor

475

8

Str. Blocurilor

655

9

Str. Capitan Sachelarie

375

10

Cartier rezidenţial

1800

11

Str. Maior Cocioceanu

300

12

Str. Carcinov

925

13

Str. Nucilor

385

 

14

Str. Zavoiului

350

15

Str. Viilor

125

16

Str. Izvor-Liliacului - Cireşului

650

17

Str. Baratiei

200

18

Str. Gării

580

19

Str. Viticheşti

1700

20

Str. Ion Mihalache - sc Gen. Ţigăneşti

4225

21

Str. Goleştii Badii

2000

22

Str. Maximilian Popovici

850

23

Str. Ion Mihalache -rez.200-parc pod

700

24

Str. Goleştii Badii

200

25

Str. Prof Răducanu

1600

26

Şcoala Generală nr 1 - Fabrica de oţet

1200

Total

 

31.020

b.   staţii de pompare ape uzate montate în reţeaua de canalizare - 6 bucăţi

c.   lucrări de execuţie şi extindere staţii epurare

d.   lucrări de dezvoltare racorduri de canalizare - 2736 bucăţi

Surse de finanţare:

 • Programul Operaţional Sectorial de Mediu - Axa prioritară 1 - Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată;
 • Fondul de Mediu

Rezultate aşteptate:

 • Existenţa unui sistem de epurare şi a unui sistem de tratarea a apei potabile moderne
 • Racordarea întregii populaţii la sistemul de alimentare cu apă potabilă

 

Deşeuri :

Obiective urmărite:

 • Creşterea calităţii mediului;
 • Dezvoltarea unui management integrat al deşeurilor;
 • Asigurarea accesului la servicii publice de salubritate de calitate corespunzătoare.

Proiecte propuse10:

 • Realizarea unui sistem de colectare selectivă şi transport al deşeurilor;
 • Dezvoltarea unui program de educaţie şi informare a cetăţenilor cu privire la gestionarea deşeurilor;

Rezultate aşteptate:

 • Diminuarea poluării factorilor de mediu;
 • Creşterea cantităţii de deşeuri gestionate în sistem standardizat;
 • Minimizarea cantităţii de deşeuri rezultate din procesele de producţie economice şi de la consumatori;
 • Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la problemele de mediu.

Surse de finanţare:

 • Programul Operaţional Sectorial de Mediu - Axa prioritară 2- Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate

 

Cadrul natural :

Obiectiv specific:

 • Asigurarea unui mediu sănătos şi sigur pentru locuitorii oraşului Topoloveni

Proiect propus:

 • Înfiinţare / extindere spaţii verzi;
 • Modernizarea/extinderea spaţiilor verzi şi a parcurilor, conform inventarului domeniului public;
 • Înfiinţare Parc Orăşenesc Topoloveni în zona Dealul Cacova;
 • Împădurire păşuni şi păduri - proprietate publică a oraşului Topoloveni.

Rezultate aşteptate:

 • Extinderea suprafeţelor de spaţii verzi pe cap de locuitor astfel încât să se respecte normele de asigurare a unei suprafeţe de 20 mp/locuitor până în 2010 şi 25 mp/locuitor până în 2013.

Surse de finanţare:

 • Administraţia Fondului de Mediu - Programul Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • Programul Operaţional Regional - Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere; Domeniul major de intervenţie1.1.: Planuri integrate de dezvoltare

 

Echipare edilitara :

Obiectiv specific:

 • Cresterea calitatii vietii a locuitorilor orasului Topoloveni

Proiecte propuse11:

 • Reabilitarea şi modernizarea reţelei de distribuţie a energie termice pe traseul de la producător la consumator;
 • Reabilitare/modernizare reţea alimentare cu gaze naturale;
 • Modernizarea transportului public local;
 • Reabilitare/modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public;
 • Modernizarea orasului Topoloveni prin dotare cu mobilier urban;
 • Reabilitare termica a cladirilor multi-etajate din orasul Topoloveni;
 • Construirea prin ANL a unui bloc de locuinte cu un nr de 60 unitati locative si asigurarea infrastructurii de utilitati;
 • Extinderea intravilanului orasului in vederea infiintarii unui nou cartier de locuinte in punct Cacova;
 • Demolarea, curatirea, decontaminarea si construirea infrastructurii de utilitati publice in locul unei foste ferme zootehnice;
 • Realizare piste de agrement hipo si moto - velo.

Surse de finanţare:

 • Programul Operaţional Regional - Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere; Domeniul major de intervenţie1.1.: Planuri integrate de dezvoltare
 • Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de  afaceri  regional  şi  local  Domeniul  de  intervenţie  4.2  -  Reabilitarea  siturilor  industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităŃi
 • Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului Domeniul major de intervenţie 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice
 • Fonduri guvernamentale
 • Buget Local

 

Surse alternative de energie :

Obiective:

 • îmbunătăţirea eficienţei energetice
 • dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului

Proiecte propuse:

 • "Extinderea si modernizarea centralei existente prin implementarea unui sistem de co- genereare";
 • Amenajare hidroenergetica pe raul Arges - localitatea Topoloveni;
 • Realizarea unei centrale fotovoltaice de producere a energiei electrice verzi;
 • Infiintarea unei fabrici de elemente fotovoltaice.

Observatii:

 • Mentionam ca pentru investitia de extindere si modernizare a centralei existente prin implementarea unui sistem de co-generare exista studiu de fezabilitate si ca serviciul public de termoficare va fii concesionat catre un operator licentiate.

Surse de finantare:

 • Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - Axa Prioritara 4, DMI 4.3. - Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi


9  Aceasta lista de proiecte propuse nu este limitativa. Lista este deschisa pentru orice alte propuneri.

10  Aceasta lista de proiecte propuse nu este limitativa. Lista este deschisa pentru orice alte propuneri.

11  Aceasta lista de proiecte propuse nu este limitativa. Lista este deschisa pentru orice alte propuneri.

Visitors:1627998