Proiectele anului 2010

Nr. crt.

Titlul proiectului

Programul de finanţare

solicitant

Valoare totală proiect

Obiectivul proiectului

Stadiul implementării proiectului

1.

Proiecte în derulare

1.1

„ Reabilitarea infrastructurii de transport  între Autostrada  A1-DN7-Dj 702 –Topoloveni „

Program PHARE 2004-2006 Coeziune Economică  şi Socială Proiecte Mari de Infrastructură Regională

Proiectul a fost iniţiat şi realizat de  Primarul oraşului Topoloveni în asociere cu Primăria Căteasca  în cadrul Consorţiului Zonal Topoloveni  şi Consiliul Judeţean Argeş

5.477.192,97 Euro

19.676.815,745 lei Ron

Potrivit acestui proiect se va construi o şosea de centură care să asigure legătura între Autostrada   Bucureşti - Piteşti drum naţional Bucureşti - Piteşti şi drumul judeţean Topoloveni – Boţeşti.

Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul descris  presupune :

- refacerea drumului existent  pe o lungime totală de 8 km   pe teritoriul oraşului Topoloveni  şi al comunei Căteasca.

- Construirea unui pod peste râul Argeş  în zona Topoloveni

În derulare

1.2

Înfiinţare „ Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc , în Oraşul Topoloveni, judeţul Argeş

 

 

„ Servicii Comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent „

Consiliul Local al Oraşului Topoloveni

169.017 euro

Obiectivul proiectului îl reprezintă înfiinţarea unui centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc cu o capacitate de 25 de copii

În derulare

1.3

„Plantare terenuri degradate în extravilanul oraşului Topoloveni, judeţul Argeş”

Administraţia Fondului de Mediu – împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri.

Consiliul Local al Oraşului Topoloveni

1.305.214,37 lei

Proiect propune împădurirea unei suprafeţe totale de 65,96 ha realizâdu-se o serie de lucrări si măsuri care sa îndeplinească: stabilizarea si ameliorarea prin împădurire a terenului ocupat ;valorificarea trenurilor prin obţinerea de masă lemnoasă în zone deficitare ; atenuarea adversităţilor climatice  si ameliorarea condiţiilor pedoclimatice şi sanitare din zonă ; refacerea echilibrului ecologic în zonă , ameliorarea peisajului local

în derulare

1.4

„Bază sportivă multifuncţională în satul Ţigăneşti, sat aparţinător oraşului Topoloveni”

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural

Consiliul Local al Oraşului Topoloveni

963.288 lei

Prin realizarea bazei sportive se urmăreşte creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi a stării de sănătate a tuturor cetăţenilor prin practicarea exerciţiilor fizice şi sportului în cadrul activităţilor de educaţie fizică şi sport, revigorarea şi dezvoltarea activităţilor sportive în mediul rural.

În derulare

1.5

„Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural Ţigăneşti din oraşul Topoloveni „

Programul Prioritar Naţional Pentru reabilitarea , modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban

Consiliul Local al Oraşului Topoloveni

-           

Prin reabilitarea,modernizarea şi dotarea aşezământului cultural se urmăreşte desfăşurarea de  activităţi culturale ( spectacole, expoziţii, cercuri, etc.) în vederea creşterii calităţii vieţii culturale în mediul mic urban.

În derulare

2

Proiecte depuse, în curs de evaluare

2.1

 Amenajare de parc nou”  în Oraşul Topoloveni , judeţul Argeş, în suprafaţă de 24.579 mp

Administraţia Fondului pentru Mediu - Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

Consiliul Local al Oraşului Topoloveni

941.092 lei

Principalele obiective ale  proiectului  : îmbunătăţirea calităţii mediului prin înfiinţarea de spaţii verzi în oraşul Topoloveni ; creşterea calităţii vieţii locuitorilor oraşului, prin crearea unei oaze de linişte , de recreere şi natură în imediata vecinătate a centrului ;utilizarea în scop recreativ a terenului propus în proiect;execuţia unui loc de joacă pentru copii ; îmbunătăţirea aspectului peisagistic al localităţii

În evaluare

2.2

„ Consolidare – restaurare şi valorificare turistică Biserica cu Hramul „ Adormirea Maicii Domnului din Goleştii Badii „ Oraş Topoloveni , judeţul Argeş „

Programul Operaţional Regional 2007-2013 , Axa Prioritară 5 Dezvoltare durabilă şi promovarea turismului

Consiliul Local al oraşului Topoloveni

7.489.524 lei

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă întărirea rolului turismului în  economia locală şi creşterea contribuţiei sale la dezvoltarea acestei zone, ca urmare a dezvoltării turismului cultural – religios.

Proiectul urmăreşte restaurarea Bisericii din GOLEŞTII-BADII, monument istoric al epocii medieval târzie şi redarea lui circuitului naţional şi internaţional de valori istorice şi spirituale ale poporului român;

În evaluare

2.3

„ Consolidare – restaurare şi valorificare turistică Biserica cu Hramul „ Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril , Inuri „ Oraş Topoloveni , judeţul Argeş

Programul Operaţional Regional 2007-2013 , Axa Prioritară 5 Dezvoltare durabilă şi promovarea turismului

Consiliul Local al oraşului Topoloveni

4.749.811 lei

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă întărirea rolului turismului în  economia locală şi creşterea contribuţiei sale la dezvoltarea acestei zone, ca urmare a dezvoltării turismului cultural – religios,

Proiectul urmăreşte restaurarea Bisericii Inuri, monument istoric al epocii medieval târzie şi redarea lui circuitului naţional şi internaţional de valori istorice şi spirituale ale poporului român;

În evaluare

2.4

„ Centrală fotovoltaică de 3 MWp de producere  a energiei electrice din conversia energiei solare în oraşul Topoloveni „

Programul Operaţional Sectorial „ Creşterea competitivităţii Economice 2007-2013 „ – valorificarea resurselor de energie regenerabilă  

Consiliul Local al oraşului Topoloveni

70.377.909 lei

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu putere de vârf de 3 MW pentru producerea de energie electrică nepoluantă necesară activităţilor şi serviciilor de utilitate publică locală

În etapa de selecţie

2.5

Modernizarea şi reabilitarea reţelei de străzi urbane în oraşul Topoloveni

Programul Operaţional Regional 2007-2013 , Axa Prioritară 2 Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport

Consiliul Local al oraşului Topoloveni

35.562.793,22 lei

Obiectivul specific al proiectului este fluidizarea traficului înregistrat pe cele 7 străzi care vor fi reabilitate şi reducerea timpului de transport , precum şi modernizarea şi extinderea utilităţilor existente în corpul drumului respectiv a reţelelor de apă, canalizare şi a reţelelor de gaze.

În rezervă

Visitors:1620573