Facilitati fiscale - Schema ajutoarelor de minimis, acordate pana la sfarsitul anului 2012

La proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligațiilor fiscale prevăzute la art. 125 alin. (1) si alin. (2) lit. d din Ordonanţa Guvernului României nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  pentru întreprinderile care îşi desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a orasului Topoloveni 


ART. 1  DISPOZIŢII GENERALE

(1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „Ajutor de minimis pentru dezvoltarea întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a orasului Topoloveni ”.
(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis. “Începând cu data de 1 decembrie 2009, articolele 87 si 88 din Tratatul CE se înlocuiesc cu articolele 107 si, respectiv, 108 din  Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
(3) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr.1998/2006 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
(4) Prezenta schemă se aplica pe raza administrativ-teritorială a orasului Topoloveni  si va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local

ART. 2  OBIECTIVUL ŞI SCOPUL SCHEMEI

Obiectivul prezentei scheme consta in sustinerea agentilor economici care isi desfasoara activitatea pe raza administrative teritoriala a orasului Topoloveni si in atragerea cu celeritate de venituri la bugetul local al orasului Topoloveni , prin acordarea scutirilor la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale  neachitate in termen , prevăzute la art. 125 alin. (1) si alin. (2) lit. d din Ordonanţa Guvernului României nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a orasului Topoloveni , în scopul respectării întocmai a prevederilor legale mai sus menționate şi pentru dezvoltarea orasului Topoloveni .

ART. 3  BAZA LEGALA

(1) Art. 125 alin. (1) si alin. (2) lit. d din Ordonanţa Guvernului României nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Art. 286 alin (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , modificata .
(3)   Regulamentului Comisiei Europene nr.1998/2006 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
(3)  O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile naționale in domeniul ajutorului de stat aprobate prin Legea nr. 137/2007

ART. 4  AUTORITATEA PUBLICA CARE IMPLEMENTEAZA SCHEMA

(1) Autoritatea publica care implementează prezenta schema de ajutor de minimis este Consiliul Local al orasului Topoloveni .
(2) Prezenta schemă este adoptată potrivit art. 3 alin (3) din O.U.G. 117/2006 privind procedurile naţionale in domeniul ajutorului de stat aprobată prin Legea nr.137/2007.

ART. 5  DOMENIUL DE APLICARE

(1) Prezenta schema se adresează întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a orasului Topoloveni .
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei scheme :
a) întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele de pescuit şi acvacultura, reglementate de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 publicat in Jurnalul Oficial al UE L 17/21.01.2000;
b) întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea in producția primara a produselor agricole așa cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii europene
c) întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi comercializarea produselor agricole, așa cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în următoarele cazuri:
• Când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantităţii produselor în cauza achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piața de întreprinderile in cauza;
• Când ajutorul este condiționat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;
d) activitățile legate de export către State terțe sau State membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării si funcționarii unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) activitățile care favorizează utilizarea produselor naționale in detrimentul celor importate;
f) întreprinderile care activează in sectorul cărbunelui, așa cum este definit in Regulamentul Comisiei Europene nr.1407/2002;
g) achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordat întreprinderilor, care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport marfa contra cost;
h) întreprinderile aflate in dificultate, definite conform Liniilor Directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al UE nr. C 244/01.10.2004.

ART. 6  DEFINIŢII

In sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:

a) Produse agricole – desemnează produsele listate in Anexa 1 a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepția produselor piscicole;
b) Transformarea produselor agricole – înseamnă o operaţiune asupra produsului agricol în urma căreia rezultă de asemenea un produs agricol, cu excepţia activităţilor agricole necesare preparării unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;
c) Comercializarea produselor agricole – înseamnă deţinerea sau expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau operatori şi a oricărei activităţi constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare, în cazul în care se desfăşoară în locaţii distincte, rezervate acestei activităţi;
d) Furnizor – în cadrul prezentei scheme, este Consiliul Local al orasului Topoloveni
e) Întreprindere – este orice persoană juridică indiferent de forma de organizare, care desfăşoară activităţi în scop lucrativ total sau parțial, conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) Alocare specifica individuala – reprezintă valoarea totala a scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale care poate fi acordata unei întreprinderi în cazul prezentei scheme de ajutor de minimis;
g) Obiect de activitate – reprezintă activitatea desfășurata de investitor corespunzător clasificației activităților din economia națională cu ponderea cea mai mare înscrisă în situațiile financiare ale investitorului.
h) Cheltuieli eligibile – sunt cheltuieli legate de investitia initiala , respectiv cheltuieli cu achizitionarea de active corporale si/sau active necorporale .

ART. 7  DURATA SCHEMEI

Prezenta schemă se implementează pe perioada 01 noiembrie 2012 – 31 decembrie 2012 .

ART. 8  BENEFICIARII ŞI BUGETUL SCHEMEI
 
(1) Numărul estimat de beneficiari este de 93  operatori economici  plătitori de impozite şi taxe locale .
(2)  Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme pe întreaga durată de aplicare a acesteia este de 253.450,00 lei.

ART. 9  CONDIŢII DE ELIGIBILITATE A SCHEMEI

(1) Măsurile de sprijin financiar ce vor fi acordate prin prezenta schemă, sunt cele prevăzute de Codul de procedură fiscală, in cuprinsul art.125 alin. (1) si (2) lit. d, respectiv scutiri de majorări de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale , cu excepţia majorărilor de întârziere datorate pe perioada de amânare;
(2) Pot beneficia de masurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiții:
a) au achitat integral , la data solicitarii , obligatiile principale privind impozitele si taxele datorate bugetuloui local al orasului Topoloveni ;
b) sunt înregistrate la Registrul Comerțului, la secția comercială, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata cu modificările si completările ulterioare;
c) nu se află în stare de insolventa sau lichidare, afacerea să nu fie condusă de un administrator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;
d) nu este întreprindere în dificultate, în sensul privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate in dificultate publicate in Jurnalul Oficial al UE nr. C 244 din data de 01.10.2004;
e) nu au facut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
f) nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă.
(3) Dacă întreprinderea are mai multe obligaţii la bugetul local al orasului Topoloveni , reprezentând impozite locale, taxe locale, şi face plata integrală, în condiţiile alin. (2) lit. a) din prezenta schemă de ajutor de minimis, numai pentru un anumit impozit, taxă ,  scutirile la plată se vor aplica, în mod corespunzător, numai pentru majorările de întârziere , după caz, aferente respectivului impozit local sau  taxă locală.
(4) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare;

ART. 10  MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI

(1) Pentru a beneficia de scutirea prevăzută la art. 2, întreprinderile, respectiv, contribuabilii persoane juridice vor depune, până la data de 31.12.2012 , inclusiv, o cerere motivată, însoţită de balanţa de verificare, la  registratura generala a Consiliului local al orasului Topoloveni. La cerere se vor anexa documentele din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9, respectiv :

• ordine de plată trezorerie, chitanţe casă, note de compensare etc.
• declaratie pe proprie raspundere , data de reprezentantul legal al intreprinderii solicitante in forma scrisa si autentificata cu privire la sectorul in care isi desfasoara activitatea ;
• declaratie pe proprie raspundere , data de reprezentantul legal al intreprinderii solicitante in forma scrisa si autentificata cu privire la faptul ca intreprinderea nu se află în stare de insolventa sau lichidare, afacerea să nu fie condusă de un administrator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;
• declaraţie pe propria răspundere ,data de reprezentantul legal al intreprinderii solicitante in forma scrisa si autentificata  prin care beneficiarul certifică faptul că nu este întreprindere în dificultate, conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C244/2004;
• declaraţie pe propria răspundere ,data de reprezentantul legal al intreprinderii solicitante in forma scrisa si autentificata  cu privire la faptul ca aceasta nu au facut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
• declaraţie pe propria răspundere ,data de reprezentantul legal al intreprinderii solicitante in forma scrisa si autentificata  cu privire la ajutoarele de minimis primite în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani fiscali anteriori ;
• declaratie e propria raspundere cu privire la ajutoarele de stat primite pentru aceleasi cheltuieli eligibile , precum si cu privire la ajutoarele de minimis primite in cursul anului fiscal curent si al celor 2 ani fiscali anteriori .
Nota : Declaratiile notariale pe   proprie raspundere precizate la alin (1) pot fi prezentate separat sau pot fi cuprinse intr-un singur inscris .

(2) Administratorul schemei va verifica daca solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru celeasi cheltuieli eligibile ( fie din surse le statului sau ale autoritatilor locale , fie din surse comunitare ) ;
(3) Cuantumul ajutorului de minimis pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorarilor de intarziere aferente impozitului / taxei achitate integral la data depunerii cererii , datorate de acesta pentru perioada pentru care se propune scutirea .
(4) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care activează în domeniul transporturilor), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon;
(5) Cererea privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale va fi analizată în termen de 10 zile de la data înregistrării de către personalul de specialitate din cadrul Biroului de impozite si taxe din cadrul Primariei orasului Topoloveni. În urma analizei efectuate, se va întocmi un referat, care va fi supus controlului financiar preventiv, verificat de către seful serviciului economic , avizat juridic şi supus spre aprobare Primarului orasului Topoloveni , fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre a consiliului local.
(6) Operarea efectivă a facilitaţilor acordate se va efectua în baza referatului aprobat de către Primarul orasului Topoloveni ,  majorările de întârziere aferente impozitelor si  taxelor, datorate bugetului local al orasului Topoloveni  pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 9 alin. (2) din prezenta schemă de ajutor de minimis, vor fi scăzute din evidenţele fiscale, despre acest lucru fiind înştiinţat contribuabilul persoană juridică ce a depus cererea.
(7) Biroul de impozite si taxe verifica : indeplinirea conditiei privind achitarea integral , la dtata solicitarii a impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local al orasului Topoloveni , declaratiile depuse de solicitant precum si respectarea oricarei alte prevederi a prezentei scheme . De asemenea va duce la indeplinire hotararea consiliului local adoptata in aplicarea prezentei scheme . In cazul in care se constata depsirea plafonului prevazut in prezenta schema va propune consiliului local recuperarea totala sau partiala , dupa caz a ajutorului acordat.
(8) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică în scris acest lucru.


ART. 11  TRANSPARENŢA ŞI MONITORIZAREA PREZENTEI SCHEME

(1) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul orasului Topoloveni www.topoloveni.ro , secţiunea Consiliul Local, Proiecte de hotărâri.
(2) Consiliul Local al orasului Topoloveni în calitate de furnizor are obligaţia de a face publică utilizarea integrală a bugetului alocat pentru această schemă.

 

ART. 12  REGULI PRIVIND RAPORTAREA ŞI MONITORIZAREA AJUTORULUI DE MINIMIS 

(1) Furnizorul prezentei scheme de minimis va informa în scris agenții economici beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat in baza prezentei scheme si caracterul de minimis al acestuia.
(2) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislația comunitara şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurentei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
(3) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliata a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Aceasta evidenţă trebuie să conţină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat.
(4) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate in derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schema sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
(5) Furnizorul are obligația de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național.
(6) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informații suplimentare şi, după caz, să facă verificări la fata locului.
(7) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
(8) Erorile constatate de furnizor şi corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.
(9) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 137/2007, referitor la procedura de pregătire a notificării şi informării.

Visitors:1621151