Consolidare -Restaurare şi Valorificarea turistică a Bisericii cu Hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril

                                       


 

„Consolidare -Restaurare şi Valorificarea turistică a Bisericii cu Hramul < Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril > Inuri, oraş Topoloveni, judeţul Argeş” – contract de finanţare nr.836 din 06.09.2010

 

Autoritate de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice

 

Organism Intermediar:Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

 

Valoarea totală a proiectului : 4.107.369,83 lei , din care:

  • Contribuţia Uniunii Europene : 2.754.544,39 lei
  • Contribuţia Guvernului României : 421.283,26 lei
  • Contribuţia Beneficiarului : 148.878,60 lei

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă întărirea rolului turismului în economia locală şi creşterea contribuţiei sale la dezvoltarea acestei zone,ca urmare a dezvoltării turismului cultural-religios, formă nouă în cadrul activităţilor turistice practicate în localitatea Topoloveni şi în zonele învecinate

 

Obiectivele specifice avute în vedere în proiect sunt :

  • Crearea unui obiectiv turistic nou în oraşul Topoloveni, Biserica ” Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril  ” din cartierul Inuri, monument istoric al epocii medievale târzie,aparţinând patrimoniului naţional;
  • Includerea noului obiectiv restaurat în circuitele turistice cu caracter religios şi memorial – istoric şi cultural din judeţul Argeş şi judeţele învecinate;
  • Valorificarea durabilă a acestei importante resurse istorice ,culturale şi turistice.

 

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului privind restaurarea Bisericii Inuri din Topoloveni se referă la valorificarea la maximum a efectelor sale benefice pentru ansamblul economiei localităţii, inclusiv a celor din plan social şi ai celor privind mediul, prin prisma noilor activităţi pe care acesta  urmează a le genera. 

În condiţiile existenţei  în localitate a:

-  unui potenţial turistic deosebit, necunoscut şi nevalorificat suficient, care include şi monumentul istoric de valoare naţională, care face obiectul propunerii de investiţie,

-  unui interes deosebit şi constant al administraţiei locale şi al întregii comunităţi pentru dezvoltarea turismului în localitate,

- alternativelor economice viabile pe care le ofera această activitate economică pentru păstrarea locurilor de muncă, menţinerea unei vieţi economice active în condiţiile în care unele sectoare industriale îşi reduc activitatea şi creează şomaj,

toate acestea creează condiţiile de dezvoltare turistică a regiunii, inclusiv  pentru asigurarea măsurilor cele mai adecvate de valorificare durabilă a acestei importante resurse din localitate.

Din punct de vedere economic, proiectul privind restaurarea şi introducerea în circuitul turistic a acestui monument istoric, va reprezenta motorul pentru:

¨             dezvoltarea turismului de pelerinaj religios şi cultural memorialist, care la rîndul său va amplifica întreaga activitate de turism din localitate prin efectul direct de creştere a fluxurilor turistice pe aceast segment şi indirect prin amplificarea şi a celorlate fluxuri existente;

¨             turismul devine o activitate cu pondere din ce în ce mai mare în cadrul economiei locale, contribuind mai substanţial la bugetul local;

¨             angrenarea industriilor pe orizontală legate de turism: servicii legate direct sau indirect de turism şi fluxurile de turisti, mică producţie de articole alimentare şi nealimentare, inclusiv obiecte de artizanat specifice regiunii;

¨             transformarea acestei zone dintr- o zonă netradiţional turistică întruna cunoscută şi apreciată pentru calitatea ofertei, peisajului, facilităţilor, accesibilităţii, produselor naturale variate  şi preţurilor competitive pentru prodesele provenind direct de la producătorii locali;

¨             creşterea veniturilor la bugetul local, ca urmare a creşterii volumului de activitate a societăţilor active, a micilor antreprenori  şi  a populaţiei active din sectoarele legate de  turism; micii producători vor putea produce şi comercializa bunuri (artizanale, suveniruri, etc) şi servicii ( spectacole folclorice, divertisment, etc) fie ca activitate principală şi ca activităţi adiţionale, utilizând materii prime şi forţă de muncă locale, crescând oferta ocupaţională;

¨             Susţinerea întregului proces de dezvoltare a turismului de către autoritatea locală, prin măsuri ample şi concertate, mergând de la îmbunătăţirea infrastructurii generale a oraşului, până la activităţile de promovare şi de susţinere a iniţiativelor de dezvoltare a turismului la nivel regional, naţional şi internaţional;

¨             Creşterea gradului de atractivitate investiţională a localităţii şi a întregii zone şi deschiderea acesteia către noi investitori potenţiali;

¨             Corelarea raţională a resurselor existente pe plan local cu obiectivele de dezvoltare locală, stabilite prin Strategia de dezvoltare locală şi cu capacitatea de susţinere a capitalului local;

Din punct de vedere social:

¨             Creşterea ponderii populaţiei ocupată în activităţi de turism şi cele angrenate de acesta, a veniturilor acelei populaţii care provine din acele ramuri ale industriei care şi- au restrîns  activitatea sau din agricultură şi creşterea posibilităţii de calificare – recalificare şi de dezvoltare personală, în special a aceastei categorii;

¨             Creşterea ponderii persoanelor interesate să se instruiască în noi meserii, indeosebi a tinerilor- ca urmare a modificărilor apărute pe piaţa forţei de muncă şi a noilor oportunităţi legate de dezvoltarea turismului;

¨             Scăderea fenomenului de migrare a populaţiei din localitate, îndeosebi a tinerilor, în căutarea de locuri de muncă, consecinţa directă  a acestuia fiind încetinirea fenomenului de îmbătrânire a populaţiei din Topoloveni şi  respectiv, creşterea ponderii populaţiei ocupate în totalul populaţiei active, cu efecte economice însemnate la nivel local şi regional;

¨             Privită dntr-o perspectivă mai îndelungată , reducerea migrării populaţiei tinere şi active va conduce la păstrarea şi continuitatea tradiţiilor şi a culturii locale specifice, prin transmiterea acestora pe mai departe şi la consolidarea sentimentului de apartenenţă la aceste meleaguri.

¨             Integrarea în comunitatea locală a persoanleor care au emigrat anterior în străinătate şi care se întorc în locurile natale ca urmare a înăspririi situaţiei economice din ţările de imigrare; comunitatea va fi aptă să integreze aceste persoane , oferindu-le oportunităţi de desfăşurare a unor activităţi economice pe care, în majoritatea cazurilor, le-au desfăşurat şi în străinătate- servicii în sistemul hotelier şi de cazare , iar la răndul ei va beneficia de experienţa şi cunoştinţele pe care aceştia le-au căpătat îm străinătate;

¨             Reducerea disparităţilor în ceea ce priveşte structura pe sexe a şomajului, prin utilizarea preponderentă a forţei de muncă feminine;

¨             Creşterea nivelului de trai pentru toţi locuitorii oraşului şi a standardelor de calitate şi condiţiilor în care îşi desfăşoară viaţa şi activitatea;

¨             Întărirea  coeziunii sociale dntre toţi factorii sociali şi la toate nivelurile comunităţii din localitate: autorităţile locale, micii întreprinzători, populaţia, grupurile de turişti, noii investitori şi oameni de afaceri potenţiali;

 

  • Lucrările prevăzute pentru realizarea acestui obiectiv au ca scop:

(a) să asigure integritatea monumentului istoric şi conservarea aspectului original al epocii sale;

(b) să asigure condiţiile moderne de exploatare şi întreţinere a obiectivului, inclusiv de asigurare a confortului necesar utilizării sale;

(c) să asigure protejarea mediului ambiental şi să crească eficienţa energetică a obiectivului;

 

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare

Rezultat imediat (direct)

 

 

 Monument istoric de interes national din mediul urban restaurat si valorificat

 

 

 

Suprafaţă  restaurată a monumentului istoric

-

264 mp

Suprafaţă pictură murală restaurată

-

280 mp

Împrejmuire incintă- zonă de protecţie creată

-

270 m

Cale de acces către obiectivul turistic modernizată

-

185 m stradă, cu trotuar pietonal

Capacitate de parcare realizata

                      -

7 locuri

Echipamente pentru protectia obiectivului de patrimoniu:

 

 

de climatizare

-

1 centrale termice

2 sisteme încălzire centrală

de protecţie contra incendiilor

-

1 paratraznet

1 sistem împământare

  antiefracţie

1

1 modernizat

 Instalaţii exterioare speciale

-

 Sistem de iluminat arhitectural exterior

 Locuri de munca nou create, în mediul urban: temporare/ permanente/ etnie rromă

 

0

 temporare: 32

2 echipa de proiect

30 constructori: 5 de etnie rromă

Permanenti: 4

2 personal bisericesc

2  personal laic

Vizitatori  la obiectivele restaurare(nr)

0

 2.000 – 2.500 în primii cinci ani de la finalizarea obiectivului

Rezultate induse (indirecte) (efecte pe termen mediu/lung)

 

 

Creşterea numărului de turişti în Topoloveni

cca 2.300

2.500 pe o perioadă de 1-5 ani de la implementare

 

Termenul de finalizare al proiectului : martie 2014

 

Persoană de contact : Poşa Felicia - Maria (tel. : 0248666259, fax : 0248666469, e-mail : topoloveni@yahoo.com).

 

                                                                  

www.inforegio.ro

Visitors:1621173