Obiectiv de presa

                                        

                                             Articol de presa                                     


 

Obiectivele proiectului

"Consolidarea - Restaurarea și Valorificarea Turistică a Bisericii cu Hramul din Goleștii Badii, oraș Topoloveni, județul Argeș" - contract de finanțare nr. 835 din 06.09.2010 - cod SMIS 11092

Autoritatea de Management : Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Organism Intermediar : Agenția pentru Dezvoltare Sud Muntenia
Valoarea totală a proiectului : 7.221.758,94 lei, din care :
- Contribuția Uniunii Europene - 4.640.963,46lei
- Contribuția Guvernului României - 709.794,41 lei
- Contribuția Beneficiarului - 492.814,25 lei
Perioada de implementare a proiectului : 64 de luni si 25 de zile

Proiectul "Consolidarea - restaurarea şi valorificarea turistică a bisericii cu hramul din Goleştii Badii", face parte din ansamblu de acţiuni ale Consiliului Local al oraşului Topoloveni menite să valorifice potenţialul autohton de valori culturale, istorice, de produse, obiceiuri şi tradiţi vechi româneşti, în scopul dezvoltării turismului şi creşterii contribuţiei acestuia la dezvoltarea durabilă a localităţii. Proiectul se realizează prin parteneriatul dintre Biserică şi Consiliul Local al Oraşului.
Pentru realizarea acestui proiect, Consiliul Local al oraşului Topoloveni a identificat ca sursă de finanţare Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5, "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul major de intervenţie 5.1, "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimonului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurii conexe".
Prin acest proiect se va realiza un ansamblu arhitectură - structură, menit să-i asigure durabilitatea în timp a monumentului, în integralitatea sa şi a tuturor elementelor sale componente: picturi, inscripţii în piatră, sculpturi în lemn şi toate elementele artistice care fac din această biserică o bijuterie a arhitecturii de început de secol al XVIII-lea.

Proiectul privind Consolidarea - restaurarea şi valorificarea turistică a bisericii cu hramul < Adormirea Maicii Domnului > din Goleştii Badii - Topoloveni cuprinde două etape principale:
1) de restaurare a monumentului în sine, pentru readucerea la starea iniţială şi durabilitate sa peste veacuri în această formă, care se bazează pe folosirea combinată a unor metode şi tehnologii specifice acestui tip de monumente cu materiale şi tehnici dintre cele mai moderne;
2) de valorificare în scop turistic a acestui monument, etapă care se bazează în cea mai mare parte pe intervenţia utilizării mijloacelor celor mai moderne de informare şi comunicare.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului, îl reprezintă întărirea rolului turismului în economia locală şi creşterea contribuţiei sale la dezvoltarea acestei zone, ca urmare a dezvoltării turismului cultural - religios, formă nouă în cadrul activităţilor turistice practicate în localitatea Topoloveni şi în zonele învecinate.
Proiectul, va întări efectele economice şi ale celorlate obiective turistice din zonă, prin contribuţia sa la creşterea numărului de turişti în localitate şi a importanţei activităţilor turistice în economia locală.
Dezvoltarea turismului în această localitate va contribui la rândul ei, la dezvoltarea unor servicii conexe şi a producţiei unei game largi de articole alimentare şi nealimentare, tradiţionale şi specifice zonei, ca urmare a existenţei unei cereri turistice în continuă diversificare si creştere.
Efectele dezvoltării acestor activităţi legate de industria turismului se vor face simţite pe de o parte, prin creşterea veniturilor populaţiei locale, pe măsura creşterii oportunităţilor de dezvoltare a afacerilor lor, iar pe de altă parte, prin creşterea veniturilor la bugetul local, capabil astfel să statisfcă mai bine nevoile curente şi de investiţii ale localităţii.
Prin crearea noului obiectiv turistic, autoritatea publică locală, urmăreşte:
 Atragerea unui număr cât mai mare de turişti în localitate:
- acest lucru se va realiza în principal, prin atragerea noilor grupuri de turişti aparţinând segmentelor turismului de pelerinaj religios şi celui memorial - istoric, care efectuează circuite de pelerinaj la lăcaşurile de cult cu rezonanţă puternică, în cazul nostru a circuitelor cuprinzând judeţul Argeş şi judeţele învecinate acestuia.
- noile categorii de turişti vor reprezenta un grup potenţial pentru dezvoltarea şi a celorlalte forme de tursim existente;
- se realizează consolidarea turismului ca activitate economică, crescându-i importanţa şi rolul la nivelul localităţii si zonei geografice.
 Dezvoltarea, în urma creşterii fluxurilor turistice, a tuturor activităţilor de servicii conexe, a micilor si mai marilor producători locali, care vor avea la dispoziţie o nouă piaţă de desfacere a produselor, în continuă creştere;
 Creşterea veniturilor populaţiei pe măsura creşterii oportunităţilor de dezvoltare a afacerilor lor sau de angajare în aceste activităţi;
 Creşterea nivelului general şi al calităţii vieţii locuitorilor oraşului Topoloveni;
 Asigurarea de venituri la bugetul local, capabil astfel să satisfacă mai multe dintre necesităţile şi proiectele de dezvoltare ale localităţii;
 Asigurarea reorientării profesionale pentru tânăra generaţie către noi domenii, legate de turism şi serviciile legate de acesta, ca urmare a apariţiei cererii de locuri de muncă în acest sector;
 Stoparea tendinţei de migrare a populaţiei tinere către marile oraşe sau către alte ţări în căutarea de locuri de muncă şi reducerea fenomenului de îmbătrânire a populaţiei din localitate; prin aceasta se crează şi premisele transmiterii moştenirii culturale către tânara generaţie, care rămâne statorinică în localitate şi preia de la bunici şi părinţi tradiţia şi obiceiurile locale.

Obiectivele specifice avute in vedere de proiect sunt:

1. Crearea unui obiectiv turistic nou în oraşul Topoloveni, Biserica „ADORMIREA MAICII DOMNULUI" din cartierul GOLEŞTII-BADII, monument istoric al epocii medieval târzie, aparţinând patrimoniului national urmare a unor activităţi de restaurare, consolidare şi refacere a elementelor artistice ale monumentului istoric şi de creare a condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice, cu caracter religios, cultural şi turistic, care urmăresc:
• Readucerea întregului obiectiv la starea iniţială şi refacerea imaginii sale originale, cu atenţie deosebită acordată elementelor artistice şi inscripţiilor cu valoare documentară;
• Realizarea facilităţilor necesare care să deservească noul obiectiv turistic, la nivelul standardelor actuale şi dotărilor tehnice moderne;
• Realizarea sistematizării verticale şi a lucrărilor menite să prevină erodarea în viitor a monumentului restaurat, cauzată de factorii climatici;
•Realizarea elementelor de protejare a clădirii împotriva fenomenelor naturale, dar şi a celor infracţionale
• Realizarea unui sistem de iluminat arhitectural exterior, menit să pună în valoare frumuseţea obiectivului.

2. Includerea noului obiectiv restaurat în circuitele turistice cu caracter religios şi memorial - istoric şi cultural din judeţul Argeş şi judeţele învecinate prin realizarea unor activităţi precum:
• Informarea clienţilor potenţiali şi promovarea noului obiectiv în rândul acestora, prin utilizarea unui mix de metode şi mijloace menit să asigure atragerea unui număr maxim de turişti în cel mai scurt timp după finalizarea obiectivului de investiţii;
•Introducerea obiectivului în circuitele turistice de pelerinaj şi cultural - memorialistice existente la nivelului judeţului Argeş;
•Crearea unui sistem de comunicare permanentă cu turiştii care vizitează localitatea, în general şi cu cei care vizitează noul obiectiv în special, pentru înţelegerea cât mai corectă şi anticiparea nevoilor acestora şi creşterea gradului de satisfacere a acestora prin oferta turistică promovată;
•Administrarea activităţilor noului obiectiv, respectiv asigurarea personalului responsabil cu desfăşurarea acestora, inclusiv instruirea lui în domeniile de interes care necesită calificare, asigurarea unor standarde de calitate în desfăşurarea întregii game de servicii turistice, monitorizarea continuă a rezultatelor obţinute în funcţie de planul stabilit iniţial;

3.Valorificarea durabila a acestei importante resurse istorice, culturale şi turisticea judeţului Argeş, respectiv, valorificarea superioară a acesteia, menită să contribuie la dezvoltarea economică a localităţii şi zonelor învecinate, în condiţiile păstrării nealterate a cadrului natural existent prin realizarea unor activităţi precum:
• Asigurarea unor măsuri, încă din etapele de proiectare şi realizare a lucrărilor de restaurare a obiectivului de investiţii, privind păstrarea cadrului natural nealterat şi prevenirea poluării şi degradării mediului ambiental: lucrări de sistematizare verticală a întregii incinte, realizarea structurilor şi condiţiilor tehnice care să permită conservarea obiectivului istoric şi a întregului spaţiu înconjurător acestuia precum şi conectarea şi utilizarea în condiţii de eficienţă a reţelelor publice de utilităţi ale localităţii;
• Asigurarea unei diversităţi de activităţi turistice şi culturale la nivelul localităţii, care să permită repartizarea uniformă şi constantă a tuturor categoriilor de turişti pe toată durata anului şi evitarea fenomenului de aglomerare turistică numai pe anumite perioade, care ar putea atrage fenomene negative de poluare a mediului natural;
• Atragerea , pe măsura dezvoltării activităţilor de turism în localitate, a unui număr cât mai mare de locuitori în activităţi conexe acestuia, servicii de cazare şi masă, alte servicii diverse, producţia articolelor alimentare şi nealimentare, a obiectelor de consum sau artizanale, etc
• Valorificarea mai bună a resurselor materiale şi umane existente la nivelul comunităţii, cu implicaţii pozitive pentru dezvoltarea economică şi socială a localităţii şi a zonelor înconjurătoare.
Toate aceste activităţi şi desfăşurări la nivelul administraţiei şi populaţiei vor avea drept consecinţă o creştere a nivelului de civilizaţie şi confort a întregii localităţi, care coroborate cu potenţialul turistic existent, vor creşte gradul de atractivitate al zonei, atât pentru simplii consumatori de produse turistice cât şi pentru oamenii de afaceri şi potenţialii investitori.

Persoană de contact : Posa Felicia Maria, tel.: 0248666259, fax: 0248666469, e-mail: topoloveni@yahoo.com.


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

                                                                  

www.inforegio.ro

Visitors:1627911