“CONSTRUIRE CAMPUS TEHNOLOGIC - LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI”.

                                                                               

 

CONSTRUIRE CAMPUS TEHNOLOGIC - LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI”

 

 

Unitatea Administrativ Teritoriala Orașul Topoloveni , a încheiat cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia , contractul de finanțare nr. 6.107 din 18.09.2020 pentru acordarea finanțării nerambursabile de către AM POR pentru implementarea proiectulu, Cod SMIS 124928 intitulat CONSTRUIRE CAMPUS TEHNOLOGIC - LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI”.

  Proiectul este finanţat in cadrul Programului Operational Regional 2014 - 2020, Prioritatea de Investitii 10.1 – Investitii in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional si tehnic și învățare pe tot parcursul vietii, unde beneficiar este Orasul Topoloveni.

Valoarea Totala a Proiectului  – 8.883.663,11  lei din care:

Valoarea finantarii nerambursabile este de 8.811.073,11 lei

Valoare  eligibila   nerambursabila din FEDR - 85%: 7.489.412,15 lei

Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national - 13%: 1.145.439,50

Contributie proprie in proiect – 2%: 176.221,46 lei

Valoarea  neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă acesteia  este de 72.590,00 lei;

 

Obiectivele Proiectului :

Obiectivul general – Obiectivul general al proiectului cu titlul “CONSTRUIRE CAMPUS TEHNOLOGIC-LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI” il reprezinta imbunatatirea conditiilor din unitatea de invatamant Liceul Tehnologic Topoloveni, jud. Arges, in vederea cresterii gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic.

Scopul proiectului este modernizarea infrastructurii existente prin reabilitarea si modernizarea unui corp de cladire existent (corpul C6), precum si extinderea Liceului tehnologic cu un nou corp ce va cuprinde Sali de clasa si cancelarie, ateliere, laboratoare, sala de festivitati si birourile administratiei

Astfel proiectul de investitii propus spre finantare contribuie la realizarea obiectivului specific 10.2 al Axei Prioritare 10 si anume: Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, prin imbunatatirea infrastructurii educationale si cresterea nivelului de calitate a educatiei: reducerea consumurilor energetice pentru încalzire, reducerea pierderilor de caldura, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie, marirea infrastructurii educationale conforme cerintelor suprafata minima si volumul de aer, crearea de noi facilitati si sali de clase, dotarea adecvata a infrastructurii educationale, crearea laboratoarelor si salii de festivitati, crearea adecvata a grupurilor sanitare.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin indeplinirea urmatoarelor obiective specifice:

  1. Îmbunatatirea si extinderea infrastructurii educatiei în mediul urban din Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia;
  2. Asigurarea egalitatii de sanse prin accesul la educatie al persoanelor cu dizabilitati si al grupurilor defavorizate cât si al celor cu probleme de ordin social
  3. Cresterea gradului de participare la invatamantul profesional si tehnic, ca urmare a realizarii investitiei
  4. Achizitionarea de echipamente educative moderne, inclusiv echipamente IT si mobilier adecvat procesului educational
  5. Asigurarea spatiilor optime pentru desfasurarea procesului educational si furnizarea serviciilor de consiliere si orientare scolara, precum si asigurarea de laboratoare si ateliere performante

Prin Proiect, vor fi realizate urmatoarele investitii publice,

- un corp nou, cladirea principala cu Sali de clase, Administratie, Ateliere, Cancelarie, Sala de festivitati, etc

- cladirea noua care va adaposti clasele liceului tehnologic va avea forma literei « L », regim de inaltime P+1, acoperis de tip sarpanta, nu va avea subsol toate spatiile tehnice fiind amplasate la nivelul parterului, cu acces direct din exterior. Atelierele, laboratoarele, sala de festivitati precum si birourile administatiei (director, secretariat) vor fi amplasate in parter, iar salile de clasa si cancelaria se vor regasi in etajul 1. La fiecare nivel vor fi amplasate grupuri sanitare atat pentru profesori cat si pentru elevi. Accesul pe verticala se va face cu ajutorul scarilor dispuse in capetele cladirii.

- un corp existent, corpul C6, reabilitat.

- parter: Sali vestiare pe sexe, incluzand si grupuri sanitare, cabinet medical si cabinet pshihologic;

- etaj: biblioteca, sala lectura, birou bibliotecar si grup sanitar;

care vor raspunde nevoilor si deficientelor identificate:

- marirea infrastructurii educationale conforme cerintelor suprafata minima si volumul de aer,

- crearea de noi facilitati si sali de clase,

- dotarea adecvata a infrastructurii educationale,

- crearea laboratoarelor si salii de festivitati,

- crearea adecvata a grupurilor sanitare

- reducerea consumurilor energetice pentru încalzire,

- reducerea pierderilor de caldura,

- reducerea emisiilor poluante generate de producerea,transportul si consumul de energie,

        Implementarea proiectului va conduce la:

- Îmbunatatirea si extinderea infrastructurii educatiei în mediul urban din Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia;

- Asigurarea egalitatii de sanse prin accesul la educatie al persoanelor cu dizabilitati si al grupurilor defavorizate cât si al celor cu probleme de ordin social

- Cresterea gradului de participare la invatamantul profesional si tehnic, ca urmare a realizarii investitiei

- Achizitionarea de echipamente educative moderne, inclusiv echipamente IT si mobilier adecvat procesului educational

- Asigurarea spatiilor optime pentru desfasurarea procesului educational si furnizarea serviciilor de consiliere si orientare scolara, precum si asigurarea de laboratoare si ateliere performante

 

   Data de incepere a proiectului este 19.09.2020

             Termenul de finalizare a proiectului este 28.02.2023

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa Doamnei Posa Felicia Maria , manager de proiect.

     

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

ROMÂNIA, JUDEŢUL ARGEŞ

PRIMĂRIA ORAŞ TOPOLOVENI - Strada Calea Bucureşti, Nr. 111, CP 115500

Tel. 0248/666259; Fax 0248/666469; E-mail: topoloveni@yahoo.com

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, 
vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro/

 

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

http://www.inforegio.ro/ | facebook.com/inforegio.ro


Copyright © Primaria Orasului Topoloveni 2024. Toate drepturile rezervate. Web design by WebDesignSoft

domenii ro gazduire web